Какво трябва да знаем по математика в края на 2 клас

Научихте ли това във втори клас???
Тук в кратък вид са показани основните знания ,които трябва да сме разбрали по математика във 2 клас.
Предстоят ,,изходни нива” и този теоритичен материал е полезен.
СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 3+ 5 = 8
Неизвестното събираемо намираме ,като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 5 = 8     х = 8 – 5       х = 3      Проверка : 3 + 5 = 8
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо – умалител = разлика 10 – 4 = 6
Неизвестно умаляемо намираме ,като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х – 4 = 6       х = 4 + 6        х = 10      Заместваме 10 – 4 = 6       Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител намираме ,като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 – х = 6     х = 10 – 6      х = 4         Заместваме     10 – 4 = 6      Пр. 6 + 4 = 10
УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение 7 . 8 = 56
Неизвестен множител намираме ,като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител
 х . 7 = 56      х = 56 : 7       х = 8         Заместваме 8 . 7 = 56……
……..
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ…….

ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно 21 : 3 = 7       Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестно делимо намираме ,като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 7     х = 7 . 3      х = 21        Заместваме 21 : 3 = 7       Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестен делител намираме ,като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
21 : х = 7       х = 21 : 7        х = 3        Заместваме 21 : 3 = 7    Пр. 7 . 3 = 21
Разбирате , че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !
ЧЕТНИ ЧИСЛА:      0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички , които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ ЧИСЛА : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9

ЗАДАЧИ СЪС СКОБИ:Първо извършваме действието в скобите, а останалите знаци и числа извън тях преписваме!
(7.2)+22=               24+(8.2)=
=14 + 22=               = 24 + 16=
= 36                           = 40
ЗАДАЧИ БЕЗ СКОБИ – РЕД НА ДЕЙСТВИЯТА: Първо извършваме действията умножение и деление, а след това действията събиране и изваждане!
8.3 + 32=                             63 – 36:6 =               78 – 7.3 + 25: 5 =
= 24 + 32 =                          = 63 – 6 =                  = 78 – 21 +  5  =
= 56                                         = 57                              = 78 – 26 =
 
                                                                       
                 =  52                                                  
                                          

ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части : ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста , за да отделим двете части.
След това правим : чертеж ,схема , таблица , съкратен запис на условието и
да решим задачата , но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !

Думите в текстови задачи:
с повече-събираме
с по-малко-изваждаме
пъти повече-умножаваме
пъти по-малко -делим
Думичката ,,които”– обръща действието
 
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :
КВАДРАТ – равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме ,като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4 .                 Об. = а . 4
ПРАВОЪГЪЛНИК – две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме ,като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ . 
Об. = а . 2 + в . 2
ТРИЪГЪЛНИК :Според дължините на страните му – РАВНОСТРАНЕН      Об.=а.3
РАВНОБЕДРЕН      Об. = а.2 + б и          РАЗНОСТРАНЕН Об. = а + б + с

МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути
1 денонощие = 24 часа  , 1 седмица = 7 денонощия
1 година = 12 месеца = 365/366 дни

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+