КРИТЕРИИ-български език и литература-2 клас-за КОЛЕГИ….

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни

критерии……….

                       Диагностика на изходните  резултати

            от обучението по български език   литература
        във 2  клас
                  Критерии и показатели
 Първи критерий: Диктовка
Показатели:
      – за четливо писане
     – не допуска грешки при думи,
съдържащи ,,щ”
– пише разделно думи без
собствено ударение  
– не допуска пунктуационни грешки ( начало и край на изречение)
 – не допуска замяна и вмъкване на букви
– не допуска грешка при правопис на същ. собств.
имена
Втори критерий: Правопис
на думите
Показатели:
– Думи с “йо” и “ьо”

– Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове

Трети критерий: Сродни думи
Четвърти критерий :
-съществителни,прилагателни имена,глагол
-определяне на техните граматически категории
Пети критерий: Пунктуация
на изречение

Показатели: Видове изречения по цел на изказване

-съобщителни изречения
-въпросителни изречения
 Шести критерий: Редактиране

        Показатели:
      –    
правописни особености
–         
най-подходящо заглавие
–         
използване на опорни думи
–         
последователност на мислене
–         
правопис

      

–   краснопис

Годишни оценки-Тема на месец-МАЙ

Идва краят на учебната година.
Започват въпросите за резултатите на децата…..
И ученици и родители се вълнуват какво ще бъде цифровото изражение на ученическия труд поставено, от учителя?
Чувам родители да казват на децата си:
,,Внимавай на самостоятелната работа!”
,,Направи ли си теста?”
Започвам да….
си мисля ,че за родителя,крайната оценка зависи само от самостоятелните работи?
…….
Как мислите Вие ,колеги?
Поставянето на оценка е регламентирано с Наредба.
Изпълняваме ли тази Наредба ,запознаваме ли родители и деца  с изискванията към учителите как да поставят оценки на учениците?
Доколко тя е повлияна от субективния фактор?
Трябва ли за малките ученици оценката да бъде ,,стриктна”?
Очаквам да споделите своя опит ,наблюдения…
Много искам да видя какво мислят родителите-как виждат те този момент от учебната работа?
                                                                           marsies