Оценка на ,,изходно ниво”-критерии,цел

 Какво да се подготвяме у дома за ,,изходното ниво”?-ме питат притеснено родители…..
Защо думите ,,изходно
ниво”-създават толкова тревога у ученици и родители?
Изходното ниво е самостоятелна работа ,в
която задачите или въпросите съдържат основните знания ,  които са изучава от учениците през годината по
учебните предмети ,както и  елементарните
научни понятия ,формирани  по всеки
предмет.
Ето защо само с

малко
припомняне на изучавания материал през годината и ако ученикът е бил сериозен в
учебната си работа -ще се получат отлични резултати и всички ще са доволни
-ученици,родители ,деца.

Оценяването се
осъществява
от учителите по предварително разработени критерий.
Критериите са
заложени нормативн
о в НАРЕДБИ и ДОИ по съответния учебен предмет.
Използва се точкова
система
,която дава по-обективен резултат за работата на ученика ,но получената
крайна оценка е цяло число.
За учителят  тя е важна ,защото:
-прави обща оценка за
пропуските и знанията на децата
-показва какво точно не е
усвоено от всяко дете,а това му помага за работата през следващата година
В крайна сметка-за
малките ученици оценката е много важна
и учителят трябва добре да обоснове
своята преценка пред всеки малък ученик,както и да помогне на всички деца оценката да ги стимулира към учебни успехи ,А НЕ ДА ГИ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ,,НЕЗНАЕЩИ”
-това последен ще каже ,,животът”
послеслов: Да ,  тревогата идва ,защото често,  в желанието си да покажат колко много са научили учениците им.…..немалко колеги дават ,,изходни нива” с по-висока степен на трудност…….
                                                                                       marsies 

КРИТЕРИИ-математика- 2 клас——-за КОЛЕГИ

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни критерии……….
по които се оценяват крайните резултати на учениците от обучението им в часовете по математика – 2 клас

Диагностика
 на резултатите от изходното ниво  по
математика  в    I I  клас

Критерии и показатели за оценка на резултатите
 
Първи критерий: Числата
до 100

Показатели:
–         
знания и умения за четене, записване на  ,  сравняване на числата до 100

Втори критерий: Събиране
и изваждане
                            на числата до 100
Показатели:      
–         
умения за събиране и изваждане на числата до 100  без и с преминаване

Трети критерий: Таблично умножение и деление
Показатели: Знания и умения за  :
–         
таблично умножение и  таблично деление
–         
пресмятане на числови изрази с и без скоби , намиране на неизвестен множител, събираемо

Четвърти критерий: Знания
и умения за изучаваните
                                 равнинни
фигури
Показатели:
                – познаване на
квадрат,правоъгълник,триъгълник-видове,според страните им
                – обиколка на фигура

                -чертане на фигура
в мрежа

Пети критерий: Знания
за изучени величини и техните
                           мерни единици за
измерване
Показатели:
–         
час, ден, денонощие, година
–         
метър, дециметър,сантиметър , килограм

Шести критерий: Решаване
на текстова задача
Показатели:
–         
проста текстова задача, съдържаща 2 пресмятания , релацията пъти по-малко ,пъти повече , с повече , с по-малко

 Ако учениците са научили всичко това във 2 клас , значи те са покрили изискванията по предмета за 2 клас…..