КРИТЕРИИ-български език и литература-2 клас-за КОЛЕГИ….

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни

критерии……….

                       Диагностика на изходните  резултати

            от обучението по български език   литература
        във 2  клас
                  Критерии и показатели
 Първи критерий: Диктовка
Показатели:
      – за четливо писане
     – не допуска грешки при думи,
съдържащи ,,щ”
– пише разделно думи без
собствено ударение  
– не допуска пунктуационни грешки ( начало и край на изречение)
 – не допуска замяна и вмъкване на букви
– не допуска грешка при правопис на същ. собств.
имена
Втори критерий: Правопис
на думите
Показатели:
– Думи с “йо” и “ьо”

– Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове

Трети критерий: Сродни думи
Четвърти критерий :
-съществителни,прилагателни имена,глагол
-определяне на техните граматически категории
Пети критерий: Пунктуация
на изречение

Показатели: Видове изречения по цел на изказване

-съобщителни изречения
-въпросителни изречения
 Шести критерий: Редактиране

        Показатели:
      –    
правописни особености
–         
най-подходящо заглавие
–         
използване на опорни думи
–         
последователност на мислене
–         
правопис

      

–   краснопис

Оценка на ,,изходно ниво”-критерии,цел

 Какво да се подготвяме у дома за ,,изходното ниво”?-ме питат притеснено родители…..
Защо думите ,,изходно
ниво”-създават толкова тревога у ученици и родители?
Изходното ниво е самостоятелна работа ,в
която задачите или въпросите съдържат основните знания ,  които са изучава от учениците през годината по
учебните предмети ,както и  елементарните
научни понятия ,формирани  по всеки
предмет.
Ето защо само с

малко
припомняне на изучавания материал през годината и ако ученикът е бил сериозен в
учебната си работа -ще се получат отлични резултати и всички ще са доволни
-ученици,родители ,деца.

Оценяването се
осъществява
от учителите по предварително разработени критерий.
Критериите са
заложени нормативн
о в НАРЕДБИ и ДОИ по съответния учебен предмет.
Използва се точкова
система
,която дава по-обективен резултат за работата на ученика ,но получената
крайна оценка е цяло число.
За учителят  тя е важна ,защото:
-прави обща оценка за
пропуските и знанията на децата
-показва какво точно не е
усвоено от всяко дете,а това му помага за работата през следващата година
В крайна сметка-за
малките ученици оценката е много важна
и учителят трябва добре да обоснове
своята преценка пред всеки малък ученик,както и да помогне на всички деца оценката да ги стимулира към учебни успехи ,А НЕ ДА ГИ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ,,НЕЗНАЕЩИ”
-това последен ще каже ,,животът”
послеслов: Да ,  тревогата идва ,защото често,  в желанието си да покажат колко много са научили учениците им.…..немалко колеги дават ,,изходни нива” с по-висока степен на трудност…….
                                                                                       marsies