КРИТЕРИИ-български език и литература-2 клас-за КОЛЕГИ….

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни

критерии……….

                       Диагностика на изходните  резултати

            от обучението по български език   литература
        във 2  клас
                  Критерии и показатели
 Първи критерий: Диктовка
Показатели:
      – за четливо писане
     – не допуска грешки при думи,
съдържащи ,,щ”
– пише разделно думи без
собствено ударение  
– не допуска пунктуационни грешки ( начало и край на изречение)
 – не допуска замяна и вмъкване на букви
– не допуска грешка при правопис на същ. собств.
имена
Втори критерий: Правопис
на думите
Показатели:
– Думи с “йо” и “ьо”

– Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове

Трети критерий: Сродни думи
Четвърти критерий :
-съществителни,прилагателни имена,глагол
-определяне на техните граматически категории
Пети критерий: Пунктуация
на изречение

Показатели: Видове изречения по цел на изказване

-съобщителни изречения
-въпросителни изречения
 Шести критерий: Редактиране

        Показатели:
      –    
правописни особености
–         
най-подходящо заглавие
–         
използване на опорни думи
–         
последователност на мислене
–         
правопис

      

–   краснопис

Оценка на ,,изходно ниво”-критерии,цел

 Какво да се подготвяме у дома за ,,изходното ниво”?-ме питат притеснено родители…..
Защо думите ,,изходно
ниво”-създават толкова тревога у ученици и родители?
Изходното ниво е самостоятелна работа ,в
която задачите или въпросите съдържат основните знания ,  които са изучава от учениците през годината по
учебните предмети ,както и  елементарните
научни понятия ,формирани  по всеки
предмет.
Ето защо само с

малко
припомняне на изучавания материал през годината и ако ученикът е бил сериозен в
учебната си работа -ще се получат отлични резултати и всички ще са доволни
-ученици,родители ,деца.

Оценяването се
осъществява
от учителите по предварително разработени критерий.
Критериите са
заложени нормативн
о в НАРЕДБИ и ДОИ по съответния учебен предмет.
Използва се точкова
система
,която дава по-обективен резултат за работата на ученика ,но получената
крайна оценка е цяло число.
За учителят  тя е важна ,защото:
-прави обща оценка за
пропуските и знанията на децата
-показва какво точно не е
усвоено от всяко дете,а това му помага за работата през следващата година
В крайна сметка-за
малките ученици оценката е много важна
и учителят трябва добре да обоснове
своята преценка пред всеки малък ученик,както и да помогне на всички деца оценката да ги стимулира към учебни успехи ,А НЕ ДА ГИ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ,,НЕЗНАЕЩИ”
-това последен ще каже ,,животът”
послеслов: Да ,  тревогата идва ,защото често,  в желанието си да покажат колко много са научили учениците им.…..немалко колеги дават ,,изходни нива” с по-висока степен на трудност…….
                                                                                       marsies 

КРИТЕРИИ-математика- 2 клас——-за КОЛЕГИ

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни критерии……….
по които се оценяват крайните резултати на учениците от обучението им в часовете по математика – 2 клас

Диагностика
 на резултатите от изходното ниво  по
математика  в    I I  клас

Критерии и показатели за оценка на резултатите
 
Първи критерий: Числата
до 100

Показатели:
–         
знания и умения за четене, записване на  ,  сравняване на числата до 100

Втори критерий: Събиране
и изваждане
                            на числата до 100
Показатели:      
–         
умения за събиране и изваждане на числата до 100  без и с преминаване

Трети критерий: Таблично умножение и деление
Показатели: Знания и умения за  :
–         
таблично умножение и  таблично деление
–         
пресмятане на числови изрази с и без скоби , намиране на неизвестен множител, събираемо

Четвърти критерий: Знания
и умения за изучаваните
                                 равнинни
фигури
Показатели:
                – познаване на
квадрат,правоъгълник,триъгълник-видове,според страните им
                – обиколка на фигура

                -чертане на фигура
в мрежа

Пети критерий: Знания
за изучени величини и техните
                           мерни единици за
измерване
Показатели:
–         
час, ден, денонощие, година
–         
метър, дециметър,сантиметър , килограм

Шести критерий: Решаване
на текстова задача
Показатели:
–         
проста текстова задача, съдържаща 2 пресмятания , релацията пъти по-малко ,пъти повече , с повече , с по-малко

 Ако учениците са научили всичко това във 2 клас , значи те са покрили изискванията по предмета за 2 клас…..

Изходни нива

В края на всяка година се провеждат така наречените..изходни нива”

Това са самостоятелни работи , които съдържат  задачи и упражнения  ,включващи основните знания ,които трябва да са усвоени от учениците през изтеклата учебна година.
За да се справи с тях,за ученика не би била необходима специална допълнителна подготовка.
Резултатите се анализират от учителите .
По тях може да се прецени кои са най-сериозните затруднения за учениците и дали причината е в  недостатъчна работа,

лошо преподаване…..

Тези резултати  са особено важни за ученици,които са изпитвали затруднения през годината , защото ако работата е била системна и няма постижение….тогава се налага да се търсят причини за неуспеха извън провеждания учебен процес…
За съжаление ,много родители не приемат сериозно тези последни самостоятелни работи , а това оказва демотивиращо влияние/те не са така концентрирани , сериозани и внимателни/ върху учениците ….а нали и годината свършва…..
Да ,но какъв ще е  отчета на учителя и защо поради малко невнимание резултатите да са по-лоши от очакваните……Нали цяла година ученици и учители са полагали труд…Време е да съберем плодовете…..да намерим нови пътища за по-добро учене през следващата година!