Дигиталните компетенции: жизненоважни за учителите и учениците на 21-ви век

Дигиталните компетенции са ключови за https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/10/digicomp2.pngобучението, работата и активното участие в обществото. За училищното образование е еднакво важно да се разберат тези компетенции и да се знае как да се подпомогне тяхното развитие.

Какво представляват дигиталните компетенции?

Дигиталните компетенции са сред осемте ключови компетенции и се отнасят до критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота. Това може да звучи сложно за много от нас според информационното табло за 2015 г. на Европейската програма в областта на цифровите технологии 40% от населението на ЕС не разполага с достатъчно дигитални компетенции – в това число 22%, които изобщо не използват интернет.

Също така е важно да се вземе предвид това, което Риина Вуорикари пише в своята експертна статия, а именно че „дигиталните умения са преносими и ни помагат да овладеем и други ключови компетенции като комуникативни, езикови умения или основни умения по математика и природни науки“.

За да бъде разбрано по-добре естеството на тези компетенции, Европейската комисия разработи Европейска рамка за дигитална компетентност на гражданите (DigComp), включваща пет области: информационна грамотност; комуникация и сътрудничество; създаване на дигитално съдържание; безопасност и разрешаване на проблеми. Заедно те включват 21 компетенции .

В близко бъдеще преподавателите ще имат собствена рамка, наречена DigCompEdu. В предварителното предложение са налице шест области на развитие: професионална среда; създаване и споделяне на дигитални ресурси; управление на приложението на дигитални инструменти; оценяване; овластяване на обучаващите се и подобряване на дигиталните им компетенции.

Какво е развитието на дигиталните компетенции в Европа?

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/10/DigiComp.pngСпоред доклада на Евридика (2012) почти всички европейски страни имат специфична национална стратегия, свързана с дигиталните компетенции. По време на проучването дигитални компетенции се преподават чрез междупредметен подход в начален курс в почти всички държави от ЕС (с изключение на 2) и в среден курс във всички държави – в допълнение към другите подходи, използвани в няколко страни, като например интегрирането на ИКТ в определени дисциплини или преподаването им като отделен предмет.

Осигуряването на достатъчно дигитални компетенции за учителите е ключов фактор: според най-новото международно проучване на ОИСР в областта на преподаването и ученето – TALIS (2013), 18% от обучителите и учителите смятат, че се нуждаят от по-развити ИКТ умения за преподаване, а 16% – от използване на нови технологии на работното място.

Най-голямата учителска мрежа в Европа, eTwinning, осигурява подходяща среда, в която учителите да си сътрудничат с колеги и да научават за новите начини за използване на ИКТ за преподаване. Според проучването на eTwinning (2015) 29% от учителите смятат, че eTwinning е оказал голямо въздействие върху техните технологични умения за преподаване, а 37% докладват, че въздействието е поне умерено. еТуинърите също така отчитат ръст в дигиталните методи за обучение, като например участие в онлайн курсове (78%), съвместно създаване на материали с учениците (77%) или използване на социални медии с учениците (76%).

Как мога да насърча дигиталните компетенции в моята класна стая?

Схващането, че развитието на дигитални компетенции трябва да започне от ранна възраст е широко разпространено, обаче решенията за типа на технологиите и количеството време, прекарано с тях трябва да бъдат обмислени внимателно. Принципите на програмирането например могат да бъдат научени с помощта на картонени чашки или кубчета.

Говорещи картинки е отличен с награда eTwinning проект, в който участващите ученици от начален курс използваха снимки и видеоклипове като средство за представяне и тълкуване на приказките, които искаха да разкажат. Децата научиха, че нещата не винаги са такива каквито изглеждат – снимките могат да бъдат манипулирани, за да показват различни гледни точки.

Преподавателите, които се интересуват от онлайн обучение, могат да намерят интересни материали от онлайн курсове в European Schoolnet Academy, където има и материали за самостоятелно обучение.
материал на https://www.schooleducationgateway.eu/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+