Предучилищна, а после 1 клас

25152216_136373567077536_1677582027157442404_nОтново съм класен ръководител на ученици от 1 клас- това добре, даже още по-добре за мен, защото миналата година бях пак ,,първокласничкa”, но с ученици от друго училище и учебниците, които ползвахме там бяха на друго издателство. Така че, вече преминала един път през изискванията за обучението на ученици в тази възраст,  си мислех, че ще ми бъде лесно …

Получих клас от прекрасни деца, но още първите дни установих голяма разлика в техните знания и умения, които са придобили от предходната година.

Това ме накара да поговоря с колеги, работещи с деца в предучилищна възраст,   които ми казаха да погледна Нареба 5 от 2016 година за предучилищното образование на българските деца, защото тя описва какво трябва да е усвоило едно дете на прага на идващия 1 клас. По думите на колегите разбрах, че всичко се изучава в игрова форма .

Игрова, игрова- ама безцелна игра или игра, в която се развива мисленето, уменията на децата,  усвояват се  знания… Оказва се, че в някой предучилищни групи децата са учели играейки, в други са играли, в трети за съжаление – са имали за учебната година по няколко преподавателки, а като добавим, че и много деца са боледували често- ето как в 1 клас постъпват деца с пропуск в знания и умения, които по учебниците на някои издателства – нямат наваксване …

И сега ще засегна родителите. Може ли детето Ви, което няма умствени отклонения на 6,7 години да не може да смята до 5?

MontesoriРазбира се има и деца, които имат всички основни знания и умения за тази възраст, че даже и повече…

Ето какво казват психолозите. Ориентир какво трябва да знае ТО на 6-7-годишна възраст.

На тази възраст се наблюдава стремително развитие на децата. Ако не можете да определите дали детето ви е готово за училище, можете да се сдобиете с някаква представа, прочитайки днешния материал.

Преди да ви информираме какво трябва да знае и да умее детето на тази възраст, имайте предвид, че организмът на 7-годишните деца е подложен на маса преобразувания – променят се пропорциите на тялото му, активно растат и се развиват основните системи – опорно-двигателна, нервна, имунна, дихателна, сърдечно-съдова.

Мускулите на ръцете все още не са достатъчно укрепнали, а ред основни промени са свързани с нервната система. Мозъкът увеличава своите размери и реакциите на детето стават от по-сложен характер.

Какво трябва да знае детето на 7-годишна възраст:

– своите имена, възраст, дата на раждане, адрес, град, страна, планета;
– пълните имена на родителите, роднините, техните рожденни дани и професии;
– дните от седмицата, месеците, годишните сезони;
– названията на различни диви и домашни животни, насекоми, птици, водни обитатели;
– названията на плодове и зеленчуци, растения, дървета, цветя;

– приказки, стихчета, песни;
– геометричните фигури;
– знаците плюс и минус и за какво се използват;
– буквите и азбуката;
– различните цветове.

Какво трябва да умее детето на 7-годишна възраст:

– да брои до 10 и обратно;
– да чете на срички;
– да преразказва текст в правилна последователност;
– да измисля истории от няколко изречения, в това число и по картинка;
– да различава гласни от съгласни;
– да определя ударението в една дума и да може да преброи буквите в думите;
– да умее да концентрира вниманието си за 30-40 минути;
– да копира рисунки и движения;
– да запомня до 10 предмета или картинки;
– да реди пъзели, да създава от конструктор фигури;

– да рисува така, че да е ясно какво има на картината;
– внимателно да оцветява;
– да моделира фигури от пластелин, да създава апликации и да използва ножица.

indexА ето каква цел е имало пред децата / по-точно пред колегите/, когато са посещавали предучилищна група според Закона:
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Четвърта група
Назовава точния си адрес. Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път или “маршрут” до вкъщи

Разбира основния сюжет в различни познати текстове
Съставя устно кратък описателен текст
Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси
Разбира и използва думи с абстрактно значение
Употребява думи и изрази, използвани в групата и в медиите
Разказва кратки истории, като използва подходящ “времеви речник”
Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа
Различава изречение от текст
Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи
Определя звука в началото и в края на думата
Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети
Демонстрира начални графични умения
Въприема познати произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното
Илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения
Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение
Съотнася постъпките на герои от литературно произведение към собствения си опит
Участва в драматизиране на приказки и разкази
Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “МАТЕМАТИКА

Четвърта група

Брои до десет в прав и обратен ред, отброява предмети до десет
Определя реда на обект в редица от десет предмета
Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото
Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества
Подрежда редицата на числата до 10
Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група
Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина
Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширинаНамира мястото на пропуснат обект в сериационна редица
Избира мярка (предметна) за измерване на височина, дължина и ширинаСравнява тежестта на предмети по време на игри, като използва лек/тежък
Определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено)
Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.)
Описва пространственото разположение на два предмета един спрямо друг, като използва отляво, отдясно
Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеко; по-рано/по-късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.)
Представя графично пространствени отношения
Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност
Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон
Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето
Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури
Моделира по образец познати геометрични фигури
Графично възпроизвежда геометрични фигури

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ОКОЛЕН СВЯТ”

Четвърта група

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници
Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат
Има конкретна представа за “социалната роля” ученик
Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения
Проявява толерантност към деца и възрастни с различия
Демонстрира все по-голяма независимост и увереност
Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите
Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава
Има представи за училището – класна стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика
Изразява своето право на избор и инициатива сред другите
Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация
Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение
Сравнява състояние на здраве и на болест
Разпознава професии отразлични области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.
Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции
Разпознава националния химн и реагира, като изразява национална гордост и отдава почит
Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни)
Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони
Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.
Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда
Разбира потребностите на растенията през различните сезони
Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията
Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността
Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата

 

Съзнателно показвам само тези три дисциплини, по които се работи в предучилищна възраст. Който иска може да прочете подробно тази Наредба

ръкаНАРЕДБА№ 5ОТ3ЮНИ2016Г.ЗАПРЕДУЧИЛИЩНОТООБРАЗОВАНИЕ

Та ето какво пише на хартия …

Това, че децата, които постъпват в 1 клас имат различна подготовка си има мноооогo причини…

Липса на единна работа в предучилищните групи, съобразно изискванията на Законите.
Все по-голямата липса на детски учители със сериозна професионална подготовка и усет към децата.
Несериозното отношение на родителите към обучението на децата в тази възраст.
Честите отсъствия на децата, поради заболяване или други причини.

А може да Ви звучи и песимистично, но си мисля, че когато има голям пропуск в обучението на едно дете- трудно става наваксването, още повече, че учебницте на някои издателства за 1 клас сякаш не знаят каква е практическата реализация на целите за предучилищна подготовка и стартират с материал, който затруднява голяма част от децата и като добавим, че часовете за упражнения са малkо-ооо, бедни ми начални учителю, о,  родителю, осъзнал със закъснение какво значи предучилищна подготовка на едно дете…

Ама нали трябва да сме оптимисти-ЩЕ СЕ СПРАВИМ!!! 

 

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+