От какво зависи силата на вълнението?

567„Силата на слабия е в царя, на детето – в плача, на глупака – в мълчанието, на крадеца – в лъжата.“

От какво зависи силата на морското вълнението?

Изменение на размерите на елементите на вълните зависи от следните фактори, скорост на вятъра, продължителност на неговото действие, дължината на разгона на вълните, изменение на направлението и скоростта на вятъра.

С увеличение на скоростта на вятъра се наблюдава ръст на отделни елементи на вълните. За удобство на разчетите се взема отношението на скоростта на вълните към скоростта на вятъра и се нарича възраст на вълните. Особено бързо расте височината на вълната, когато отношението на скоростта на вълната към скоростта на вятъра не превишава 0,4 – 0,5. При по-големи значения на това съотношение вълните забележимо се забавят, а когато отношението достигне стойност 0,8 вълнението се прекратява. При отношение равно на единица височината на вълната започва да се намалява.

Под продължително действие на вятъра се разбира този промеждутък от време в течение на който върху вълните действа постоянен по скорост и направление вятър. Ръстът на вълните не продължава безкрайно при продължително действие на вятъра с една и съща сила. Даже при най-силен вятър със сила 12 бала, вълните достигат своя максимум примерно за две денонощия, след което ръстът на вълните практически се прекратява.

Както показват наблюденията изменението на направлението на вятъра с повече от 45º при едновременно изменение на неговата скорост води до забавяне развитието на старите ветрови вълни и до възникването на нова система вълни.

Различават разгон на вятъра, тоест разстоянието на което вятъра с постоянно направление въздейства на вълните (разгонът на вятъра се определя от условията на времето) и действителен разгон, тоест разстоянието на което вятърът действително може да увеличи размера на вълните.

Както вече беше казано, всяка скорост на вятъра съответства на определена максимална степен на вълнението, при това максимално вълнение за дадената скорост на вятъра ще се наблюдава само тогава, когато дължината на разгона и продължителността на действие на вятъра са достатъчни и не лимитират развитието на вълните.
матеиал на http://vmh-bg.com

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+