Умните градове

Какво прави един град умен и какви технологии се използват за превръщането му в такъв?
https://www.art1a1d.comЧесто словосъчетанието „умен” град поражда във въображението ни  картини от холивудските филми – летящи машини, изкуствен интелект, холограми… Какво обаче прави един град умен и какви технологии днес се използват за превръщането на един град в такъв?

Умният град (smart city) означава „цифров” град – понятие, което до момента няма еднозначно определение. Мненията на специалистите обаче се обединяват в това, че умният град не трябва да се възприема в тесен смисъл като град, натъпкан с технологии. Технологиите в случая са по-скоро средство, инструмент за постигането на обща цел, а именно създаването на комфортна градска среда.

Според целите на градското планиране умните градове могат да бъдат определени като „градове на знанието”, „цифрови градове”, „киберградове” или „екоградове” според целите на градското планиране.

Умните градове в икономически и социален аспект са насочени към бъдещето. В тях се провежда непрекъснат мониторинг на най-важните инфраструктурни обекти — автомобилни пътища, мостове, тунели, жп линии, метро, аерогари, морски пристанища, комуникационни системи, водоснабдяване, електроснабдяване, дори важно сгради — с цел оптимално разпределение на ресурсите и гарантиране на безопасност. В тези градове непрекъснато се увеличава броят на предоставяните на населението услуги, като се гарантира устойчива среда, която подпомага благополучието и запазване на здравето на гражданите. Всички тези услуги се базират на ИКТ инфраструктура.

В структурно отношение „умният” град представлява система от взаимодействащи си системи. Такова взаимодействие на огромен брой системи изисква отвореност и стандартизация, които представляват основните принципи на създаването на умните градове. Проект „умен град”, в който отсъства отвореност и стандартизация, много скоро става тромав и скъп. Част от технологиите, включени и определящи умния град, са високоскоростните оптични, сензорни, кабелни и безжични мрежи, необходими за реализирането на предимства, постигани благодарение на интелигентните транспортни системи, умните електромрежи и умните домашни мрежи.

Главната разлика на умния град от традиционния град е в характера на взаимоотношенията с гражданите. В обикновения град услугите на базата на ИКТ не могат толкова бързо да реагират на променените икономически културни и социални условия, както услугите в умния град. По такъв начин умният град, насочен преди всичко към човека, се базира на ИКТ инфраструктура и непрекъснато развитие на града при непрекъснато отчитане на изискванията за екологическа и икономическа устойчивост.

Умните градове по света

thumb-7229-smart_city1Умни могат да бъдат новите градове, които още в процеса на своето строителство са проектирани като такива, или онези градове, които са основани за конкретна цел (например промишлени градове или технопаркове), или пък, което е по-често срещано, които стъпка по стъпка стават „умни”.

Много големи градове по света вече са започнали да реализират проекти по създаването на умен, като сред тях са например Сеул, Ню Йорк, Токио, Шанхай, Сингапур, Амстердам, Каиро, Дубай, Кочи и Малага. Отчитайки съвременните темпове на развитие на иновациите, много е вероятно още в близките 10 години моделът „умен град” да стане широкоразпространена, реална и популярна стратегия за градско развитие.

Съществуващите обаче в момента проекти на умни градове се различават.

В Амстердам основно внимание например се отделя на засилената екологична устойчивост, постигана на базата на по-рационална организация на работа, използване на новите технологии за намаляване на изхвърлянето на вредни газове в атмосферата, по-ефективно използване на енергията.

В други градове се предприемат мерки за преобразуване на широк диапазон градски функции в „умни”, като се използват масово разпространените „умни” технологии във всички аспекти на живота на гражданите. Като два примера за такава стратегия могат да бъдат посочени проектът „Градът на електронна интеграция” (u-град) в Корея, чиято реализация е започнала през 2004 г., и проектът на Deutsche Telekom “T-град” в Германия, чието реализиране стартира през 2006 г. Проектът „Умен Сеул”, който се реализира с цел преобразуване на системата на управление на града в по-„умна” и повишаване на качеството на живот на гражданите.

В различните градове се поставят различни приоритетни цели и задачи, но всички умни градове като цяло имат три най-важни черти.

Първата – наличие на ИКТ инфраструктура. Сигурната и защитена ИКТ инфраструктура от последно поколение има първостепенно значение за успешното предоставяне на нови услуги в умните градове и за осигуряване на готовност за предоставяне на нови услуги в бъдеще.

Втората черта е, че в града трябва да има ясно изградена и интегрирана система за управление. Многобройните системи на умния град ще действат съвместно само на основата на строго съблюдаване на единни стандарти.

https://www.art1a1d.comИ третата черта на умния град е, че в него трябва да има „умни” потребители. ИКТ  е средство за осигуряване на функционирането на умния град, но технологиите са безполезни в отсъствието на компетентни потребители, които умеят да взаимодействат с „умните” услуги.

Умният град трябва не само да разширява достъпа до умните устройства за всички категории на населението с различни нива на доходите и от различни възрастови групи, но и да осигурява достъп до обучение за работа с тези устройства. Основата на умния град е отворената за всички потребители мрежа от умни устройства, а гражданите да изискват или създават услуги, които са най-важни и ценни за тях.

Стандартизиране за умните градове

Отчитайки голямото значение на стандартизацията за създаването на умни градове, редица организации извършват дейност и развиват инициативи в тази насока. Например Международната организация по стандартизация (ISO) разглежда стандартите за умните градове в рамката на група, занимаваща се с темата за „сисетма показатели за умна инфраструктура в обществото”. В областта за стандартизация на телекомуникациите е сформирана оперативна група в рамките на International Telecommunication Union, ITU, която се занимава с умните устойчиви градове и извършва оценки на необходимостта от стандартизация на градовете, които се стремят да подсилят своята социална, икономическа и екологическа устойчивост чрез интеграция на ИКТ в градската инфраструктура и дейности.Решението за създаване на тази нова оперативна група е взето от специална комисия за изследване на околната среда и промяната на климата на съвещание, проведено в периода 29 януари – 7 февруари 2013 г. в Женева. Създаването на тази оперативна група е в резултат на призив към действие, прозвучал по време на „Седмицата на „зелените” стандарти” на ITU, проведена през септември 2012 г. в Париж. Умните устойчиви градове е и темата на третия конкурс на ITU на тема „приложения на базата на екологично чисти ИКТ”.

За да е възможно формирането на умните градове да се превърне в следващия етап в процеса на урбанизация, се налага въвеждането на нови стандарти, инфраструктура и ИКТ решения, така че самата концепция да получи реално превъплъщение. Оперативната група на ITU по умните устойчиви градове се очаква да служи като открита платформа за заинтересованите от създаването на умни градове страни – каквито са общини, академични и научноизследователски учреждения, неправителствени организации и ИКТ организации, както и отраслови форуми и консорциуми.

5-те най-умни градове на света

Сингапур: без човека пътищата стават по-умни
Сингапур е първият град в света, където движението по пътищата се управлява от компютър. Затова тук няма неизбежното за всички мегаполиси задръстване. Как става това на практика? Всички тарсета, даже най-малките пътища се намират под видеонаблюдение (камерите са разположени на всеки километър), нито еди шофьор нарушител няма шанс да излъже и подмине окото на закона. Безнаказаността тук е също толкова немислима, колкото и отнемането на правото на пътя. Всички данни от видеокамерите постъпват в единен център за управление. Тук постъпва и информацията от транспондерите (специални уреди, разположени на всеки автомобил), които фиксират местоположението на машината и нейната скорост. Няма също така служители на пунктовете за заплащане на пътна такса по магистралите. Контролните пунктове представляват специални арки, снабдени с „мозък” — отчитащи устройства, а автомобилите разполагат с кеш карти, чрез които се извършва плащането. В подкрепа на борбата със задръстванията стоят обаче не само иновациите, но и напълно разумни, макар и доста строги мерки за ограничаване на броя на автомобилите на територията на страната. Проблемът се състои в това, че на сравнително малка територия (650 кв. км) живеят 4 млн. жители плюс туристите. Властите навреме са разбрали, че излишните машини ще погубят града, като в случая става въпрос за причиненото от тях обгазяване, и др. И за целта те не са издали никакви нови закони, просто умно са поработили с цените. Разбира се, увеличили цените на автомобилите. Но това не е всичко – за да притежавате автомобил, трябва също така да закупите на специален онлайн търг (срещу осем хиляди долара) специална квота да използвате автомобил в продължение на 10 години. Затова повечето сингапурци предпочитат да се возят на такси – а броят на такситата е просто невероятно голям. При това пътуването дори в най-отдалечената точка на града струва не повече от 10 долара.

Лондон: да се живее красиво не е забранено
След реконструкцията на хотел Eccleston Square Hotel той се превръща в един съществен елемент от умния град. Всеки гост на хотела получава за времето на престоя си личен iPad2. Той работи както обикновено, но е програмиран и като универсално дистанционно управление. С негова помощ може да се влезе в мрежата (на територията на целия хотел има високоскоростен Wi-Fi интернет достъп), да поръча СПА процедури, да се възползва от шопинг гид за града, а също така да управлява осветлението, щорите, телевизора, тонколонките и електронния будилник. Изглежда в този хотел нищо не е „глупаво” — дори леглата. Те сякаш предугаждат всички желания на госта, променяйки своята конфигурация при най-малкото движение. И това не е всичко – леглото може да ви направи масаж, да включи любимата ви мелодия, да покаже филм на всеки един език. Разбира се, можете спокойно да изключите всички тези функции.

Ню-Йорк: приятелят се познава по шофирането
Властите на Ню Йорк са отишли още по-далече и в продължение на две години поред провеждат конкурс за приложение BigApps 2.0. Участниците в състезанието трябва да разработят и предложат вариант на уеб или мобилно приложение, което да използва данни за планиране на града. Благодарение на едната от услугите, победител през годините, жителите на града могат в реално време да получават информация за пътно-транспортната ситуация в града. След конкурса жителите и гостите на Голямата ябълка получават възможност да изберат бързо най-краткия път до метрото или пък да разберат каква е заетостта на такситата. Сред победителите е също така приложение, наречено Roadify, съвместяващо в себе си карта и социална мрежа.

Шанхай: извикахте ли електротехника?
В Шанхай активно се развива мрежа Smart Grid, благодарение на която жителите на града са намалили разходите си за електроенергия, а приходите на електроенергийните компании са се увеличили. Домовете, оборудвани с „умни датчици”, позволяват на шанхайци да използват различно количество енергия в зависимост от времето в денонощието. Тези датчици контролират самостоятелно работата на електрическите прибори, а по този начин и потреблението на електроенергия и парите на гражданите на Шанхай. Електрическите компании също имат ползи, тъй като датчиците от ново поколение помагат да се реши проблемът с кражбата на електроенергия в един от най-големите китайски градове.

Пекин: виртуален шопинг
Китайската столица се слави със своите търговски улици, където се внедряват най-новите иновации в сферата на търговията. За пет години интернет търговията в града достигна невиждани размери. Първа лястовичка в тази насока става виртуалният клон на китайското курортно селище, построен в столицата на Китай за Олимпиадата през 2008 г. Неговата задача е да помогне на китайската индустрия да развие електронната търговия, като замисълът е именно в този 3D свят всеки желаещ да може да поръча продукти директно на заводи производители. Днес градските власти обещават да открият нова зона за електронна търговия. Понастоящем в Китай повече от 25% от интернет потребителите предпочитат да правят покупки чрез мрежата.
материал на http://cio.bg/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+