Каква си била в миналия си живот

https://www.art1a1d.comОсновен закон е, че нищо в природата не се губи, само сменя форма и функция.

Това дава основание за твърдението, че и цикълът живот-смърт е безконечен и човек след смъртта си се превъплъщава. Съществуват различни методи за надникване в миналите ни животи.

Един от тях ви предлагаме днес. На­вяр­но все­ки един от вас по­не вед­нъж в жи­во­та си се е сре­щал с яв­ле­ни­е­то‚ ко­е­то но­си френ­с­ко­то наз­ва­ние “де­жа вю” – то­ест “ве­че ви­дя­но”. Нап­ри­мер‚ на­ми­ра­те се на ня­как­во мяс­то за пър­ви път‚ но съв­сем точ­но зна­е­те как­во има зад ъгъ­ла. Или пък усе­ща­те‚ че то­ва ве­че ви се е случ­ва­ло‚ но сте убе­де­ни‚ че в нас­то­я­щия ви жи­вот то по прин­цип не би мог­ло да се слу­чи. По­доб­ни яв­ле­ния още вед­нъж пот­вър­ж­да­ват твър­де­ни­е­то‚ че чо­век ве­че е жи­вял ня­ко­га и е бил ня­кой друг. Но кой?

Ис­каш ли да уз­на­еш как­ва си би­ла пре­ди‚ ка­къв ха­рак­тер си има­ла‚ с как­во си се за­ни­ма­ва­ла‚ как­во е би­ло се­мей­с­т­во­то ти? От­го­во­ри на въп­ро­си­те. Тряб­ва да зна­еш‚ че пре­диш­ни­ят ти жи­вот твър­де сил­но вли­яе на тво­е­то се­гаш­но съ­щес­т­ву­ва­не и на осо­бе­нос­ти­те на ха­рак­те­ра ти в нас­то­я­ще­то.

С то­зи тест‚ за съ­жа­ле­ние‚ ние не мо­жем да над­ник­нем в по-ран­ни­те ти съ­щес­т­ву­ва­ния‚ но пък пос­лед­но­то‚ пред­шес­т­ва­що­то нас­то­я­щия ти жи­вот‚ бих­ме мог­ли да оп­ре­де­лим точ­но. Във все­ки слу­чай та­ка по­не твър­дят аме­ри­кан­с­ки­те пси­хо­ло­зи.

И та­ка…вземете лист, молив…четете и отбележете вашето усещнае, а после вижте коя буква е вашето предпочитание…

1. Пог­лед­ни за ня­кол­ко се­кун­ди или за­па­ле­на­та лам­па на та­ва­на, или слън­це­то при за­лез. След то­ва се обър­ни‚ сил­но стис­кай­ки очи. Ка­къв цвят из­п­лу­ва пред очи­те ти?

А. Чер­вен Б. Ма­ли­нов В. Жълт Г. Зе­лен Д. Че­рен.

2. Коя вод­на сти­хия ти е най-при­ят­на за очи­те или за об­що­то ти ду­шев­но нас­т­ро­е­ние?

А. Во­до­пад Б. Мо­ре по вре­ме на бу­ря В. Бур­на‚ шу­мя­ща ре­ка Г. Спо­кой­на ре­ка Д. Езе­ро

3. Се­диш си у до­ма и ня­ма къ­де да хо­диш. Как­во тряб­ва да е вре­ме­то на­вън‚ за да се чув­с­т­ваш най-ком­фор­т­но и спо­кой­но?

А. Ко­га­то на­вън плю­щи про­ли­вен дъжд Б. Ръ­ми лек дъж­дец В. Мрач­но е Г. Грее слън­це Д. На ули­ца­та е мно­го го­ре­що.

4. Как­ва му­зи­ка най-мно­го съ­от­вет­с­т­ва на ду­шев­на­та ти наг­ла­са?

А. Те­жък рок Б. Поп­му­зи­ка В. Джаз Г. Тан­цо­ва Д. Ти­ха ин­с­т­ру­мен­тал­на

5. Как пред­по­чи­таш да по­чи­ва­те?

А. В па­лат­ка на бре­га на ре­ка Б. На ви­ла В. В по­чив­на стан­ция Г. На мо­ре­то‚ за­що­то не мо­жеш да си пред­с­та­виш по­чив­ка­та без не­го Д. Пъ­те­шес­т­вия с раз­г­леж­да­не на за­бе­ле­жи­тел­нос­ти

6. В дре­хи­те пред­по­чи­таш:

А. Яр­ки то­но­ве и сме­ли крой­ки Б. Не­о­со­бе­но яр­ки то­но­ве‚ но за­дъл­жи­тел­но мо­дер­ни крой­ки В. Са­мо то­ва‚ ко­е­то ти оти­ва‚ та до­ри и да не е мо­дер­но Г. Скром­ни не­ща‚ за­що­то не оби­чаш да се от­к­ро­я­ваш от ос­та­на­ли­те Д. Са­мо то­ва‚ ко­е­то ти е удоб­но

7. Оби­чаш ли жи­вот­ни­те?

А. Да‚ мно­го Б. Оби­чам ги‚ но прек­рас­но мо­га да ми­на и без тях В. Не­о­со­бе­но Г. Не ги оби­чам Д. Не мо­га да ги тър­пя

8. Как се от­на­сяш към до­ма­кин­с­ка­та ра­бо­та?

А. Ка­то към неп­ри­ят­но за­дъл­же­ние Б. Кой‚ ос­вен мен‚ ще се за­ни­ма­ва с нея? В. Ста­рая се да прех­вър­ля по­не част от нея на дру­ги­те чле­но­ве на се­мей­с­т­во­то Г. Ча­кам ра­бо­та­та да се нат­ру­па‚ ка­то се стре­мя по вся­ка­къв на­чин да от­ло­жа то­зи неп­ри­я­тен мо­мент Д. Опит­вам се да не за­бе­ляз­вам‚ че се е нат­ру­па­ла мно­го до­маш­на ра­бо­та, и се за­ни­ма­вам с нея са­мо ко­га­то ча­кам гос­ти.

А се­га да нап­ра­вим из­во­ди­те.

Най-мно­го от­го­во­ри “А”

В ми­на­лия си жи­вот си жи­вя­ла в за­пад­но­ев­ро­пей­с­ка стра­на и си би­ла мъж. То­ва‚ че си при­над­ле­жа­ла към мъж­кия пол‚ обяс­ня­ва тво­я­та пра­во­ли­ней­ност и же­ла­ние са­мос­то­я­тел­но да взе­маш важ­ни ре­ше­ния. По­ня­ко­га си блъс­каш гла­ва­та в сте­на­та‚ чес­то съ­жа­ля­ваш за нап­ра­ве­но­то. Не оби­чаш да приз­на­ваш греш­ки­те си‚ ха­рес­ва ти да си ли­дер и ти е неп­ри­ят­но да се под­чи­ня­ваш не­за­ви­си­мо да­ли на съп­руг‚ на­чал­ник или пар­т­н­ьор. В пре­диш­ния си жи­вот си има­ла го­ля­мо се­мей­с­т­во и за да го нах­ра­ниш‚ е тряб­ва­ло мно­го да ра­бо­тиш. От­там е тво­я­та ко­мер­си­ал­на жил­ка и уме­ни­е­то доб­ре да се раз­по­реж­даш с па­ри­те.

Най-мно­го от­го­во­ри “Б”

Мно­го е ве­ро­ят­но да си би­ли тъм­но­ко­жа же­на и да си жи­вя­ла в САЩ. Ра­бо­те­ла си ка­то на­ем­на слу­жи­тел­ка в дос­та оси­гу­ре­но се­мей­с­т­во‚ би­ла си мно­го пре­да­на на сто­па­ни­те си‚ до­ри мо­же да си би­ла до­ве­ре­но ли­це на до­ма­ки­ня­та. Не­ед­нок­рат­но си й се при­тич­ва­ла на по­мощ и без теб тя ве­ро­ят­но би пра­ве­ла не­ща‚ за ко­и­то пос­ле би съ­жа­ля­ва­ла. Ето за­що чес­то до­ри хо­ра‚ ко­и­то не са ти мно­го близ­ки‚ се стре­мят да ти раз­каз­ват проб­ле­ми­те си. Те без­пог­реш­но чув­с­т­ват‚ че ще им да­деш до­бър съ­вет и с теб мо­же да се го­во­ри на вся­как­ва те­ма‚ да ти се до­ве­ри тай­на‚ за­що­то ня­ма да я раз­г­ла­сиш. В ми­на­лия си жи­вот не си би­ла омъ­же­на‚ за­то­ва бла­го­по­лу­чи­е­то в се­мей­ния жи­вот ти се стру­ва ог­ром­но щас­тие.

Най-мно­го от­го­во­ри “В”

В ми­на­лия си жи­вот си би­ла ро­де­на в стра­на от Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка. Би­ла си мъж и си из­х­ран­ва­ла се­мей­с­т­во­то си с лов и ри­бо­лов. Чес­то се е на­ла­га­ло дъл­го да бро­диш из го­ри­те‚ с ко­е­то се обяс­ня­ва же­ла­ни­е­то ти се­га по­не вед­нъж да ос­та­неш са­ма‚ за да не ти до­саж­да ни­кой с проб­ле­ми­те и въп­ро­си­те си. Още по­ве­че‚ че си на­пъл­но до­вол­на от соб­с­т­ве­на­та си пер­со­на. Към жен­с­кия пол то­га­ва си се от­на­ся­ла мал­ко от­ви­со­ко‚ за­то­ва в нас­то­я­щия си жи­вот не вяр­ваш мно­го в лю­бов­та или по­не в то­ва‚ че тя мо­же да про­дъл­жи цял жи­вот и да се оби­ча един-един­с­т­вен чо­век. Ти си мно­го не­за­ви­си­ма и то­ва се обяс­ня­ва с твоя свръх­са­мос­то­я­те­лен жи­вот в пре­диш­но­то ти съ­щес­т­ву­ва­не.

Най-мно­го от­го­во­ри “Г”

Мо­же с го­ля­ма до­за си­гур­ност да се твър­ди‚ че в ми­на­лия си жи­вот си би­ла же­на и си жи­вя­ла на Из­ток‚ по-точ­но в Япо­ния или Ки­тай. Би­ла си мно­го кра­си­ва /спо­ред из­точ­ни­те пред­с­та­ви за то­ва‚ раз­би­ра се/. Би­ла си съп­ру­га или дъ­ще­ря на мно­го бо­гат чо­век‚ за­то­ва имаш на­ви­ка да пи­ле­еш па­ри­те. С то­ва се обяс­ня­ва и фак­тът‚ че се­га не мо­жеш да ус­то­иш на же­ла­ни­е­то да си ку­пиш не­що‚ без ко­е­то спо­кой­но мо­жеш да ми­неш. Не пла­ни­раш мно­го доб­ре се­мей­ния бюд­жет и не пес­тиш па­ри­те‚ тъй ка­то в ми­на­лия си жи­вот не си има­ла ни­как­ви от­ка­зи и ог­ра­ни­че­ния. Мъ­жът ти те е но­сел на ръ­це и не те е до­пус­кал до ре­ша­ва­не­то на жи­тей­с­ки­те проб­ле­ми. За­то­ва се­га не си осо­бе­но прис­по­со­бе­на към жи­во­та и ти е дос­та труд­но да се спра­вяш с неп­ре­къс­на­ти­те слож­ни си­ту­а­ции и за­да­чи‚ с ко­и­то се сблъс­к­ваш.

Най-мно­го от­го­во­ри “Д”

Ти най-ве­ро­ят­но си жи­вя­ла в Ин­дия и си се за­ни­ма­ва­ла с не­що‚ ко­е­то е изис­к­ва­ло дос­та из­тън­чен вкус и ста­ра­тел­ност. С то­ва се обяс­ня­ват мно­го доб­ри­ят ти усет за цвят и прек­рас­но­то ти чув­с­т­во за мяр­ка. Бла­го­да­ре­ние на вли­я­ни­е­то на твоя пре­ди­шен жи­вот ти имаш тър­пе­ние и во­ля. Ка­то за­поч­неш да пра­виш не­що‚ не го зах­вър­ляш не­до­вър­ше­но‚ упо­ри­та и нас­той­чи­ва си‚ ма­кар че по­ня­ко­га не за­бе­ляз­ваш у се­бе си то­ва ка­чес­т­во. Дру­ги­те оба­че си да­ват смет­ка за не­го и се стре­мят да те зат­ру­пат с по­ве­че ра­бо­та‚ проб­ле­ми‚ за­дъл­же­ния и от­го­вор­нос­ти. В ми­на­лия си жи­вот си би­ла мно­го ре­ли­ги­оз­на. А кол­ко­то до се­мей­ния жи­вот пре­ка­ле­но­то ти без­по­кой­с­т­во за дру­ги­те не ти е да­ва­ло въз­мож­ност да жи­ве­еш спо­кой­но. И се­га ти чес­то ня­маш по­кой за­ра­ди при­тес­не­ни­я­та и тре­во­ги­те на близ­ки­те ти.материал на Blitz.bg: https://www.blitz.bg

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+