Ред за пенсиониране на учителите

(Актуаизирано към 31.07.2017 година).
материал на Издателство “Паисий Хилендарски” автор:Иван Георгиев

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/08/20768019_1900281620214695_2034930506826736727_n.jpgОт 1 януари 2016 г. трайно е уредено правото на пенсия за учителите със създаването на чл. 69в от КСО.

През 2017 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години от жените и 61 години от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

До 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;

До 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с по един месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

На учителите възползвали се от ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УПФ) се изплаща срочна пенсия в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО.

На учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ на ДОО и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.

На учителите, които имат изискуемия учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка от фонд „Пенсии“.

Продължителността на осигурителния стаж се доказва пред териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) с редовно оформена трудова книжка или удостоверение обр. УП-3, които се издават от осигурителя въз основа на данните от изплащателните ведомости и друга първична отчетна документация.

С чл. 19, ал. 1 от НПОС е дадено легално определение на понятието учителски трудов стаж – това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., а от същата дата по Закона за училищно и предучилищно образование. Учителските и възпитателски длъжности са: “младши учител”, “учител”, “старши учител”, “главен учител”, “младши възпитател”, “възпитател”, “старши възпитател”, “главен възпитател”.

За учителски се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ. Освен това те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Този списък включва следните длъжности:

Помощник директор с преподавателска заетост
Ръководител на филиал в МУЦТПО
Ръководител на учебно-изчислителен кабинет
Педагогически съветник
Хореограф
Корепетитор
Логопед
Педагог
Психолог
Инструктор по трудово обучение
Дружинен ръководител
Преподавател
Рехабилитатор
Инструктор по кормилни упражнения
Учител-методик – от учебната 2010/2011 г.
Възпитател-методик – от учебната 2010/2011 г.
Длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик” се въвеждат от учебната 2010/2011 година, поради което положеният на тези длъжности осигурителен стаж се зачита за учителски от този момент.

За учителски стаж, по силата на чл. 19, ал. 4 от НПОС, се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Пълните норми за задължителна преподавателска работа са тези, които са утвърдени с нормативен акт за съответните длъжности в отделните видове и степени училища и учебни и възпитателни заведения. Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или изплащателни ведомости. На лицата, заемащи горепосочените длъжности, които не са изпълнявали пълната норма за задължителна преподавателска работа, както и на тези, които нямат определена такава, осигурителният стаж в учебните и възпитателни заведения не се зачита за учителски.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца, предоставяни в общността са:

дневен център;
център за социална рехабилитация и интеграция;
център за настаняване от семеен тип;
център за временно настаняване;
център за обществена подкрепа;
център за работа с деца на улицата;
социално учебно-професионален център;
кризисен център;
приюти.
Съгласно чл. 36, ал. 3 от същия нормативен документ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са:

дом за деца, лишени от родителска грижа;
дом за деца с физически увреждания;
дом за деца с умствена изостаналост.


Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+