Интерактивност в началното училище

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/07/13-638.jpgДумата “интеракция” означава взаимодействие. Интерактивни начини за работа с ученици са такива методи, които са основани на едновременното получаване на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи за вузприемане на информация и умразвитие наумения чрез поставянето на участниците в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на преживяното.
знания – умения – нагласи – взаимодействие – обсъждане
В никакъв случай интерактивното обучение не се свеждат само до използване на компютърни технологии,  особено в начален курс. Интерактивните методи и техники са мост между всичко, което прави ученето активно, ориентира процеса към ученика като част от него, а не като страничен наблюдател и пасивен участник. Така че той е и  богат набор от техники за оценяване, игри, решаване на нестандартни учебни  казуси…
Всеки, който иска може да открие какво точно означава и как точно се прилага един интерактивен метод. Много от тях са заложени в самите упражнения в учебниците по отделните предмети: диалог, ролева игра, работа по двойки, работа в малки групи, незавършено изречение…./пиша конкретно за начален курс/
Не всички интерактивни методи са приложими в начален курс и кой казва, че в един урок трябва да използваме всички такива методи?
Компютрите. В случая те могат да допълнят един използван метод ,да бъдат мост в работата ни между съдържание, практическа дейност, усвояване на знания.
Защо забравихме за практиката? Защо нашите деца не могат да видят къде е полезно тяхното знание в простичкия живот, в създаването на красота? Защо децата не са заинтригувани в учебния час? Едно от обясненията е, че  те са пренаситени от виртуални образи, готови шаблони и отдалечени от действителността…
Това създава проблем на учителя и той, ако иска да се спаси и да свърши работата си, ще трябва:

да използва разнообразни методи, много на

гледни и конкретни материали… много лична информация/ ако развива собствената си култура/... А СИСТЕМАТА все още не го улеснява достатъчно ….

Успех и лека работа на всички колеги, които в настоящата учебна година ще намирят  начин да направят работата си по-лека, а времето на децата в училище приятно и полезно!!!- лили

 

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+