Интерактивни методи на обучение

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/07/indexтътъ.jpgЕдин материал, който поставя въпроса за новата роля на учителя в съвременното образование и използването от него на модерни методи, които да ангажират познавателното любопитство на учениците и да ги активират към практическа, творческа учебна работа.
Някои колеги от по-старото поколение може да кажат:,, Ама това си го правим отдавна!”
Да – може би, но в сегашното училище това трябва да се превърне в основен начин на работа на педагозите, особно в по-горните курсове на нашето училище.

Интерактивни методи на обучение
Автор: Костадин Стоянов

Интерактивните методи доближават обучението до естествените процеси на учене чрез моделиране и практикуване на умения в класната стая.

Съвременното общество поставя нови изисквания пред образованието, свързани с глобализацията и информационните технологии. Реализацията на младите хора днес предполага развитие на качества и умения като инициативност, комуникативност, гъвкавост, поемане на отговорност, лидерство и др.

Един от методите, който подбужда към активност всички, ангажира вниманието, възбужда инициативата, подобрява обучението е методът на мозъчната атака (на английски – brainstorming). Тя се използва за стимулиране на творческата активност на учениците по дадена тема или въпрос. Мозъчната атака включва: генериране на идеи, анализ на проблемна ситуация, оценка на идеи и генериране на контраидеи. Поощряват се шегите, репликите, непринудената обстановка.

Методът на проблемната ситуация или решаване на проблемен въпрос също е много удачен при обучението на учениците. Развива се творческото мислене и самостоятелно намиране на различни знания. Този метод е подходящ и се прилага за почти всички икономически дисциплини.

Често използвани методи са решаване на казуси и инциденти.
Използване на графични модели и таблици е важно нагледно средство.

Днес все по често се използват информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като метод на обучение.
В стандартите на Държавните образователни изисквания (ДОИ), значителна роля има проектното обучение. От източник на информация учителят се превръща в медиатор, модератор и консултант: той задава концептуалната рамка и напътства дейностите по обобщаване на резултатите. Учителят работи индивидуално или с част от екипа, реализиращ конкретна микро тема. Негова е отговорността за синхронизиране на проучванията, изводите и ученическите разработки за оформянето им като цялостен
продукт.

Всички горепосочени методи на работа, допринасят за по- добра мотивация и посещаемост на учебните занятия. Когато на учениците се предложи нещо ново и непознато, те се стремят да го запомнят и имат желание всеки час да им се показват презентации, различни програми и мултимедийни дискове, което не винаги е възможно.
Днес, в учебния процес, учители от цял свят измислят нови и разнообразни дидактически и иновационни методи на обучение, чрез които се стремят да повишат качеството на обучение и да стимулират на цялостното развитие на ученика.

материал на: Издателство “Паисий Хилендарски”

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+