,,Пълните ” ли портфолиото си?- пълнете

Всички вече знаем, че учителите трябва да си направят професионално портфолио,  защото това налага новият Просветен закон и създадената към него Наредба 12.
И докато в другите развити страни на Европа това си е стара практика и не стои на въпрос, то у нас е новост, която и днес за  някои колеги не е съвсем ясна, за други безмислен ангажимент, но  за трети си е важна  необходимост.
За мен учителското професионално портфолио е потребност и в самата Наредба е казано защо:
– доказва кариерно, професионално развитие и осъществявана дейност от учителя
– то е част от  атестационната оценка на комисията, тъй като се има предвид учителската  самооценка, опряна на съдържащото се в неговото лично портфолио
-портфолиото може да е окаже важен комуникативен елемент между педагог, държавни институции или международни организации.
  Два са възможните носители на педагогическата представителна информация:
– хартиен, към когото са прикрепени записи на материали в дискове или обикновени снимки, аудиозаписи, дидактически материали. Този вариант е най-сигурен. Не изсква компютърни умения , но събраната информация може да е обемна и труднопреносима.
– електронен вариант чрез:
– програмата PowerPoint .Т я е лесна за работа и предоставя разчлични възможности за оформленеи и запазване на съдържание- видео, аудио. Освен това- може да се пази и на  флашка. Такова  портфолиото  лесно се  предоставя при поискване.
– разлинчи интернет платформи: WEEBLY, webnode,wordpress
Лично аз харесвам този вид създадено Портфолио , но има риск платформата да изчезне или да Ви поиска по-голяма такса за поддържане на материала.
По отношение на съдържателните елементи Наредбата казва:
Чл. 67. (1) Професионалното портфолио на педагогическите специалисти
съдържа:
1. общи данни – име, образование (образователно-квалификационни
степени и квалификация), допълнителни квалификации (професионалноквалификационна степен, специализации, участие в други организационни
форми на обучение), общ и учителски стаж, наименованието на институцията, в която лицето работи, заемани длъжности, учебни предмети, по които преподава, и класовете, в които работи, групата, която ръководи, или паралелката, на която е класен ръководител, както и паралелки и групи за спортни дейности;
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения: добри практики, постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък, участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.;
3. доказателства за постиженията, отразяващи успехите – лични и на децата и учениците, с които работи (дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.), насочени към утвърждаване на авторитета и професионалното самочувствие;
4. материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност: разработки на планове от проведени педагогически ситуации или уроци, участие в разработването на учебни програми, информация за проблеми, трудности и решения, екипна работа, насочени към постигане на напредък на децата или на учениците, които са значими и имат отношение към работата за периода на атестиране;
5. обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала;
6. материали от участие в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.;
7. списък на лични творби – книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.;
8. взаимодействието с участниците в образователния процес, с други заинтересовани страни и др.;
9. съдържа информация за приноса за подобряване на материалнотехническите условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работи.

С една дума : всичко, което доказва професионалното и кариерно развитие на един педагог, както и всяка извънкласна дейност, подчинена на стратегията на учебната институция, в която работи.
Професионалното учителско портфолио е различно за начален, прогимназиален учител, за ръководен кадър на училище.
Някои учителски колективи вече избраха да имат еднакви по структура модели на  портфолио на своите учители. Това е удобно, но не пречи всеки учите,  който желае да има свой друг модел да си го изработи.

Тук е модел, приет от учители в бургаско училище:
ПОРТФОЛИО начален учител
И един вариант за Портфолио на учител от среден курс:
Портфолио среден курс

В Портфолио на други учители като основни елементи са избрани;

1. Лична информация и философия на преподаване
2. Кариерно развитие- квалификации, специализации, конференции
3. Учебно- методическа литература- разпределния
4. Резултати на учениците- входни и изходни нива
5. Работа с ученици-допълнителна, индивидуална,  работа с деца СОП
6. Контакти с родители- лични контакти, родителски  срещи
7. Презентации, открити уроци, разработки
8. Извънкласна дейност
9. ДРУГО
-поддържани сайтове или блогове
-фотогалерия

А ТОВА Е МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Показвам го във вид, удобен за корекции:
модел ПОРТФОЛИО

АЗ ИМАМ ПОРТФОЛИО В WEBNODE.

И накрая:-,,ПЪЛНЕТЕ”- ОБОГАТЯВАЙТЕ СВОЕТО ПОРТФОЛИО ПОСТОЯННО.

То е ,,ДНЕВНИК” на вашата професионална дейност и израстване и ще Ви следва, където и да отидете. То може да се окаже доказателство, ако не сте доволни от  атестационна оценка на комисията .
То може да е средство за кореспонденция между вас и различни институции и организации…

И се нагодете към постоянна работа над вашето Портфолио, че съвсем скоро ще трябва да поддъражате и портфолиото на вашите ученици, когато дойде и този момент…

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+