Наредба 12- МОН

По силата на тази: ,,indexгфгфгНаредба 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти ” Обн. -ДВ, бр 75 от 27 .09.2016 г., в сила от 27. 09. 2016 г. Издадена от министъра на образованието

Вече натрупаният педагогически стаж не е най-важният показател колко добър е един педагог и няма да е определящ за неговото заплащане и място в училищната йерархия.
Преди него се нареждат :

1. Натрупаните ,,кредити”. Те са часове допълнително обучение.
2. Придобитата професионално- квалификационна степен.
3. Натрупаните точки, които педагогът ще събере от проведената му атестация.

Какво означава това:
1. Всеки учител трябва да  има за 4 години- 48 академични часа минимум  външна квалификация по избрани от него теми и реализирно обучение от регистрирана обучителна  организация, която има правоспособност да му издаде документ за кредити.
/ 1 кредит е = 16 часа /
Към тези 48 часа се добавят и 16 часа вътрешно обучение, проведено от училището, в което работи педагогът. Като кредити могат да бъдат натрупани и от публикации в специализирани издания, участия в конференции и др.

2. Всеки учител трябва да осъществява и широка извънкласна и извънучилищна дейност и да участва в различни  професионални дейности и изяви.

3. Всеки учител трябва да изгради свое професионално портфоли– на хартиен носител или в електронен вид, в което да съхранява информацията за извършваните от него дейност, свързани с професионалното му израстване и да прилага като доказателство издавани документи, използвани дидактически материли, снимков и видеоматериал, ако има такъв…

4. Атестацията на уменията, способностите и компетенциите на всеки учител ще се извършва на 4 години по критерии, заложени в атестационна карта, които имат точкова скала за оценяване.
След анализ на работата и доказателствения материал за дейността на педагога през изминалите 4 години, той трябва да получи минимум 25 точки по атестацията си. Ако е под този праг- ще му се назначи наставник и в срок от 1 година той трябва да коригира своята работа към по-добро и да има уменията, според Стандарта, който разписва различните професионални профили за различните видове педагогически специалисти. Това са  знания, умения и отношения на различни нива, които трябва да има всеки всеки специалист в системата,  за да премине успешно Атестацията.
Преминава се през ново атестиране и ако няма промяна, може би ще получи оценка: НЕГОДЕН.

Първите атестации ще се проведат през учебната 2020/2021 година, но дотогава учителите имат възможност да работят по своята квалификация и добро професионално портфолио.

Директорите на училищата са длъжни да подкрепят учителите, като им предоставят време, отпуск и средства. Средствата за това ще идват по линия на Фонд Работна заплата и по Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“, както и по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, грантови схеми и програми като Еразъм +.

Програмите за квалификация и институциите, които ги провеждат, ще се водят в специален регистър, за да няма злоупотреби с мними фирми.

И след написаното какво значение има това в крайна сметка за всеки учител?
Казват, че ако учител има добра крайна оценка в края на 4 годишния период, заплатата му може да бъде увеличена и той да се изкачи по-бързо в учителската йерархия.
Ако няма добара оценка—–не зная какво точно е определно, но най-вероятно може да бъде освободен от заеманата длъжност .
И така: Хайде да се квалифицираме, развиваме, че бързо ще отлетят 4 години и като дойде Атестацията, никой няма да ни пита как сме работили и живяли, с какво сме се борили в работата си и личния си живот, че ще искат доказателства,  документи, кредите, снимки…
На добър час!

От това,  което четох по въпроса-ТАКА РАЗБРАХ НЕЩАТА и ако има нещо невярно, БИХ СЕ РАДВАЛА да ме коригирате!

Само относно Атестационната карта и критериите по нея нещата са все още в проект, но и това ще се направи, за да бъдем атестирани.

За ваше улеснение, ако сте забравили текстовете :

imagesRRRRRRR - КопиеНаредба 12-квалификация, ДОС -учители

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+