Заедно в час

logo_bg,,Заедно в час”  е екип, създаден с по инициатива и с финансоватa подкрепа на Фондация ,,Америка за България”. Като част от международната мрежа Teach For All. Заедно в час работи в партньорство с над 35 организации на 5 континента за разширяване на образователните възможности за всички ученици по цял свят. Мисията на ,, Заедно в час” е да подготвя и подкрепя изключително способни българи, които да станат учители в български училища за период от две години и дългосрочни поддръжници на каузата за равен достъп до качествено образование.

В момента за учебната 2017-2018 година търси човек за пример, който да преподава в някой от следните 13 региона: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,  Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора.

Краен срок за регистрация и кандидатстване: 20 февруари

Ангажиментът включва подписване на договор за две години, работа на пълен работен ден в училище партньор на организацията. В допълнение на заплатата от училище, Заедно в час предоставя на учителя финансов стимул в размер на 500 лева на месец – целта на този стимул е да мотивира успешни хора да работят в училища с ученици с нисък социално-икономически статус, ниска мотивация за учене и учебни резултати под средното за страната.

Всеки учител преминава през цялостна програма за обучение и развитие, чрез която придобива качества, умения и нагласи, необходими на всеки успешен човек за постигане на поставените цели. Учителите по програма Заедно в час се обучават в университет партньор, за да придобият професионална квалификация “учител” или „възпитател“. В допълнение те преминават 7-седмично обучение преди влизането си в училище, в което научават как да изготвят визия, да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация.

З програмата могат да кандидатстват хора, които имат завършена бакалавърска (или по-висока) степен или ще придобиеш такава до 15.09.2017 г..

Кандидатите се оценяват по задължителните изисквания :

  1. Притежава диплома за завършено висше образование – степен „бакалавър“ от български университет, акредитиран от Министерството на образованието и науката или от чуждестранен университет, призната в Република България с минимум среден успех от 3,5/6,0.
  2. Отговаря на условията по чл. 215, ал. 1 от Закома за училищното и предучилищното образование: чл. 215, ал. 1 (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.): Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
    1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
    2. е лишено от право да упражнява професията;
    3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
  3. Владее български език.
  4. Притежава право на работа на територията на Република България, ако не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз.

Освен задължителните изисквания, ,,Заедно в час” оценява кандидатите и по определени критерии….

Ако тази информация е интересна за вас, можете да я проверите на адреса на сайта на

ръкаЗаедно в час

както и на:

Адресът на Заедно в час е:

ул. „Иван Денкоглу“ № 19, гр. София 1000.

За повече информация може да се обадите на телефон +359 2 988 06 88 или да пишете на имейл:   info@zaednovchas.b

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+