Курс „Информационни технологии в начален етап” : Удължен е срокът за записване

%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%bfкурс № 49 – за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”или „Информационни технологии в начален етап”
Курс по специалност „Информатика и информационни технологи
или „Информационни технологии в начален етап”
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението за специалност „Информатика и информационни технологии”:
 За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – 2 семестъра.
 За кандидати с висше образование от професионални направления Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – 3 семестъра.
Продължителност на обучението за специалност „Информационни технологии в начален етап” за начални учители – 2 семестъра.
Форма на дипломиране – държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
 Срок за регистрация – до 23 ноември 2016 г.
 Срок за внасяне на семестриалната такса 412,50 лв. – до 23 ноември 2016 г.
 Учебни занятия – на 26 и 27 ноември 2016 г. от 9 ч. в ДИКПО – Варна, зала 84, ет. ІV.
Таксата може да бъде внесена в касата на ДИКПО – каб. 30, ет. І или по банковата сметка на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 49
На учебните занятия курсистите да носят вносната бележка, копие от дипломата си и 2 снимки.
Курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.
Рецепция на хостела: тел. 052/301-228
Лице за контакт – Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+