Моята административна година

Принципът на планираната икономика е отхвърлен, но аз създавам продукт в сферата на образованието и за да знам до какво трябва да стигна, реших да използвам този отхвърлен икономически принцип. Ще планирам, колкото е възможно.
За да ми е по-спокойно, си отбелязах какви аднминистративни задачи ме очакват и кога да ги отхвърля, за да може щом вляза сред децата, да мисля за това, което трябва да свърша с тях.учител
Може и да пропусна нещо, а със сигурност през годината ще изникнат и нови ангажименти от такъв характер.
Ето какво се получи на: от 01.09 .
1. Тематични предметни разпределения.
2. Определяне и организиране получаването на допълнителни учебни помагала за класа.
3. Учебна програма на класа.
4. Определяне на допълнителен час за работа с ученици, които имат затруднения или необходимост от допълващо разясняване на изучавания материал или домашни работи.
5. План за индивидуална работа на дете СОП.
6. Подготовка за родителска среща. Подготовка на различни декларации за подпис от родител на ученик.
7. Среща с родители на новопостъпили в класа ученици.
8. Провеждане на първа родителска среща./както и последващи преа годината/
9. Среща с ресурсния учител и подготовка на екипна среща .Оформяне на необходима документация.
10. Оформяне на ,,Дневник на класа”.
11. Работа в МО. Оформяне на протоколи за проведени първи срещи на екипа.
12. Подготовка на ВХОДНИ НИВА.
13. Анализ и отчет на входни нива.
14.  Участие в ПС и изпълнение на задачи в тази връзка.
15. Работата ни по проект ,,Детска полицейска академия” продължава. Среща с водещия проекта полицай и изготвяне на програмата за работа .
16. Планиране на квалификационната ми подготовка през годината.
17. Работа по подготовка за изработване не моето ,,Учителско портфолио”.-/поне на харттия /
18. Проверка на пощата ми за кореспонденция с родителите на учениците от моя клас.
19. Изготвяне на презентации за допълване на работата в учебните часове.
20. Целогодишно- проверка на ученически тетрадки, самостоятелни работи.
21.Подпомагане работата на ученици, които искат да участват в различни конкурси и състезания.
22. Оргаизиране на документация за извънучилищни културни мероприятия и дейности с класа.
23.Срещи с родители.
24. Участие в работата на МО.
25. Наблюдение върху работата на деца СОП.
Е, нещо такова!
Не включвам работата ми по организация за провеждане на мероприятия, предвидени в календара на класа, както и различните участия в благотворителни базари, литертурни четения, състезания, празници на класа.
Сега трябва да се подсигуря и с канцеларски материали: хартия, дискове, флашки, червени химикали, коректори, папки, пликове…..кламери, телбод, тиксо, картон…..Да намеря място у дома само за училищна документация, защото съм разсеяна , а така всичко ще ,,трупам” на едно място!-за по-сигурно.енергия
И ЧЕТЕНЕ, ЧЕТЕНЕ…четене на всяка важна информация, свързана с учителската ми професия и пряката ми работа.
Е, да е наслука!- А дали да не си купя и някоя енергийна хранителна добавка. Така, за тонус!
Препоръчайте ми  някоя……. ха х х ах ааа…

Успешна година, колеги!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+