Разпределение

indexНАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка определя кой и как прави тематично   разпределение на учебен предмет и кой го заверява-одобрява. Какво трябва да е неговото съдържание и как може да бъде променяно след заверка. Кой контролира изпълнението на тази предварителна програма.
Тази Наредба 5 си е в сила сега и по нея  ще трябва да пишат своите разпределения учителите, които ще преподават в 1. и 5. клас.
Годишните разпределения за 2, 3, 4 клас ще бъдат по стария вариант, защото изготвянето им се базира върху старите учебни програми.
Тематичното разпределение е поставяне на темите, които учителят ще преподава през учебната година , така че да бъде усвоен възможно най-добре учебния материал като се предвидят уроци за упражнения, обобщения и провеждането на различни самостоятелни работи, както и занимания по дадена тема извън училище. Например: посещения на музеи, галерии…
Разпределението на темите е добре направено в ,,Книга на учителя”,  каквито има по всеки преподаван предмет. Тя е написана от специалисти- методисти или съставители на учебници. Те най-добре определят какви теми и  кога и как трябва да бъдат преподадени от учителя.разп44 По тези разпределение всеки учител има право да прави корекции, ако работата му в класа го изисква. Тези промени обаче не бива да излизат от рамките на определеното учебно съдържание за конкретния клас. Да се правят изменения е често пъти и ненужно, и невъзможно, защото разпределенията,  дадени в книгите за учителя са фиксирали точно учебните часове за усвояване на материала, но ако учителят прецени , че дадена тема може да бъде усвоена по-бързо или по-бавно от неговите ученици- то той може да направи корекция.
Странно е, че макар в книгите за учителя да са дадени основните показатели, заложени в таблиците за разпределения- в различните градове и училища се появяват различни таблици на разпределение на учебен материал. Защо?
Казват, че промени внасят местните РИО или понякога Директорите на конкретно училище.
Всеки учител прави такава таблица, каквато се изисква в неговото училище, защото Директорът е този, който одобрява всяко разпределение.
Тематичното разпределение на учебния материал е първият документ, с който всеки учител започва учебната си година и е много важен , най-малко по 3 причини:
1. Когато има проверка на работата на преподавателя -темата, по която работи пред проверяващия трябва да съответства на темата от разпределението.
2. Ако по време на годината учителят направи корекции, той трябва да го отбележи и това да бъде заверено от Директор.
3. При необходимост за преструктуриране на учебния материал по наложителни причини- всички промени се отбелязват в графа- Забележки- и се заверяват от Директор. Ако учителят не е работил по своето разпределение ,  моментът  на преструктуриране може да му създаде преподавателски проблем.
За да направи един преподавател своето разпределение, пред него трябва да бъдат: Учебник, Книга за учителя, ДОИ за учебното съдържание , Наредба №2 от 18.05.2000 г, Учебни програми, Учебния план./ това беше досега /
Изготвянето на Разпределение по ЗИП- както по сега действащия закон ги наричаме, имат често пъти по-опростени таблици /те са определени и заверени от РИО/, но работата по тях е сложна, защото всеки преподавател сам избира как да работи в тези часове, надграждайки ученбото съдържание по основния предмет. За тези цел учителят или избира подходящи помагала , по които да работи в тези часове, или изцяло сам преценява как ще обучава учениците си. Така, че всички  часове и теми трябва да бъдат определени от самия преподавател. И сега към действителността с разпределенията.
Тази трудоемка работа принуждава колегите да търсят някакви готови, направени от някой разпределения. /Така правех и аз, защото  нямах  компютърна подготовка- не можех да пиша на компютър,  не можех да правя  таблица и да поставям добре текст в нея…/
Мисля, че са малко младите колеги, които бързо се ориентират в цялата необходима документация, която трябва да прегледат. Необходимостта от добра и бърза работа с компютър внася допълнителни затруднения.

с клик върху снимката гледате голям екран
с клик върху снимката гледате голям екран

Ако новите разпределения съдържат още графи- изготвянето  им ще си е истинско изпитание за воля , търпение и упоритост на всеки учител , докато ги огледа и направи за себе си. В този вариант- /на снимката, за който казват,че ще дойде с промените  / много е работа по 5, 7, 8 графа….
Има една възможност: Да се правят кратки разпределения с най-важното, а всички ,,излишни” показатели просто да бъдат преснети и ,,ПРИЛОЖЕНИ” към основната таблица.
Така хем всичко ще е пред очите на учителя и евентуалния проверяващ, хем ще се спести много хартия- ще е екологично.
Дали обаче директорите биха разсъждавали така и биха приели разпределение в такъв вид?!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+