Оценките в училище

Времето за цифрово изражение на ученическия труд дойде!Има семейства и родители, които се вълнуват кое число ще изрази постигнатото от ученика през годината, други – смятат, че оценката в начален курс нищо не показва, а трети-изобщо не проявяват  интерес към това……Всяко семейство има право да решава кога и как ще обърне внимание на числа, зад които се крие информация за възможностите на тяхното дете…Най- сериозно на поставянето на оценка по предмет за края на учебната година на ученик до 4 клас гледа учителят.Той е този, които трябва да понесе товар от реалност, емоции и вълнения, предизвикани от това, което ще напише в бележника на ученика…
А какво казват документите за оценката и начина на нейното формиране, преди да бъде написан като показател на знания, получени от ученика в клас?
Оценката е цифрово изражение
на обем от знания, които е
придобил ученикът по даден учебен предмет в училище.Степента на усвоеност на тези знания се определя по дадени критерии, изготвени на база изискванията за покриване на опре108635делена степен от знания по дадения учебен материал……И така-учителите не си измислят оценката…
Наредба за система на оценяване нарежда на учителите как точно да правят това..
По силата на тази наредба трябва учителят да :
1.Прави самостоятелни работи-наречени,,входни и изходни нива”
2.Да прави-текущи изпитвания.Броят на текущите изпитвания ,определения минимум за срок,е според броя на часовете ,изучавани по съответния предмет през срока.
Текущите изпитвания са:
а/ устни изпитвания – индивидуални или групови./по преценка на преподавателя/
б/ писмени-контролна работа
За ученици от начален курс класни работи не се провежда .
Контролните се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните,  като уведомява учениците за направените изводи.
За графика на контролни работи учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители- родителите.
Оценките се вписват в училищната документация-бележник на ученика и дневник на класа.
Цифровата оценка в начален курс е цяло число.
За учениците от 1 клас няма оценки.
В начален курс учениците завършват с годишни оценки по всички учебни предмети.
Оценяването на малките ученици обаче е ,,деликатен ” момент, поради крехкото психически състояние на децата.Ето защо началните учители вземат това под внимание и в името на психическото здраве на децата оценките, особено в 2 и 3 клас са в повечето случаи ,,поощрителни”, за да се даде възможност на децата да осмислят работата си в училище, да преценят възможностите си и да бъдат добре мотивирани за учебен труд.
Предстои реформа в образованието, която ще засегне и оценяването……
Периодите в училище, когато не е имало оценки /имало е такива моменти /са доказвали
едно/-демотивация дори и у бързоуспяващите /,,силните ” в ученето/ученици …..
Но оценка за учениците трябва да има, така- както има заплащане на възрастните за свършена от тях работа……И за да не бъда закостеняла и старомодна на тема оценяване на учениците в училище, съм разговаряла с млади колеги.Те също смятат, че оценки трябва да има и то по техните думи ,,много  строги и реални оценки”, а не компромисни.
А за родителите-оценката показва, макар и субективна понякога, доколко е учило RODITELI I U`ITELдетето….колко се е трудило….колко е постоянно в работата си …И ако следите внимателно учебната работа на своето дете, а нещо в поставените оценки не  Ви харесва….отидете при оценяващия учител….Поговорете…Чуйте какво ще Ви каже той…..Така ще изгладите недоразуменията, ще изясните неточностите….ще намерите по-добри решения за проблема, ако се е породил такъв………..
Весело лято!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+