Математика-знания-3 клас

ТУК В СТЕГНАТ И МНОГО ЯСЕН ПЛАН СА ПОКАЗАНИ ОНЕЗИ ЗНАНИЯ, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА ВСЕКИ УЧЕНИК ОТ 3 КЛАС от часовете по предмета Математика.
Как е при Вас?Знаете ли написаното тук?зная2
На база тези основни знания се провеждат изходните нива, които са особено важни за учителите,защото резултатите са ориентир за слабостите в работата през изминалата година, за откриване на причините затова, за оказване на помощ на онези ученици, които имат най-големи обучителни затруднения по този предмет.
СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 43+195 = 238
Първо събираме единиците, после десетиците и накрая стотиците.
Неизвестното събираемо намираме, като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 195 = 238 х = 238 – 195 х = 43 Проверка : 43 + 195 = 238
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо – умалител = разлика 1000 – 574 = 426
Започваме да вадим от единиците.
Неизвестно умаляемо намираме, като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х – 574 = 426 х = 574 + 426 х = 1000 Заместваме 1000 – 574 = 426 Пр. 426 + 574 = 1000
Неизвестен умалител намираме, като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата 1000 – х = 426 х = 1000 – 426 х = 574
Заместваме 1000 – 574 = 426 Пр. 426 + 574 = 1000
УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение 153 . 6 = 918
Винаги започваме да умножаваме от единиците.
Запомняме наум (пишем отстрани) числата, които се добавят в реда на десетиците и стотиците.
Умножаваме с 1, получаваме същото число.
Умножаваме с 0, получаваме 0.
РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство на умножението (и на събирането) – без значение е как ще са разположени двата множители, произведението ще е едно и също. 364.6 = 6.364
СЪДРУЖИТЕЛНОТО свойство на умножението (и на събирането) – независимо как ще групираме трите множителя, произведението ще е едно и също. 4.4.9 = 4.(4.9) = (4.4).9 = 4.(9.4)
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО свойство на умножението спрямо събирането – произведението на сбор с число е равно на сбора от произведенията на всяко от събираемите с числото. (9+7). 8 = 9.8+7.8
Неизвестен множител намираме, като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител х . 7 = 56 х = 56 : 7 х = 8 Заместваме 8 . 7 = 56
ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно 875 : 5 = 175 Пр. 175 . 5 = 875
Делението започва винаги от най-високия ред (в случая – от стотиците). 924:4=231 177:3=59 832:4=208
8 15 8
12 27 3
12 27 0
4 0 32
4 32
0 0

Най-близкото и по-малко число; записваме в частното; проверка; записваме в опашката; вадим; сваляме и записваме следващата цифра и т.н. При изваждането винаги трябва да се получава число, по-малко от делителя. Когато броят на стотиците е по-малък от делителя, вземаме и десетиците. Когато сваленото число е по-малко от делителя, в частното пишем О.
Когато разделим кое да е число на 0, получаваме 0.
Когато разделим кое да е число с 1, получаваме същото число.
Когато делим число на 2, получаваме половинка.
Когато делим число на 3, получаваме третинка.
Когато делим число на 4, получаваме четвъртинка.
Когато делим число на 10, получаваме десетинка.
ЧАСТНОТО на сбор с число е равно на сбора от частните на всяко от събираемите с числото. (70+10):5 = 70:5+10:5
Неизвестно делимо намираме, като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 257 х = 257 . 3 х = 771 Заместваме 771 : 3 = 257
Пр. 257 . 3 = 771
Неизвестен делител намираме, като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
771 : х = 257 х = 771 : 257 х = 3 Заместваме 771 : 3 = 257
Пр. 257 . 3 = 771
Разбирате, че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !
ЧЕТНИ:0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички, които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части: ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста, за да отделим двете части. След това правим: чертеж, схема, таблица, съкратен запис на условието и трябва да решим задачата, но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !
МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 километър = 1000 метра
1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра
1 дм = 10 см = 100 мм 1 см = 10 мм
1 километър = 1000 метра
1 килограм = 1000 грама
1 тон = 1000 килограма
1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди
1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни
1 век = 100 години
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
Триъгълник според страни и ъгли
Правоъгълник
Квадрат
Ъгъл-именуване

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+