Интегрирано обучение-Що е то?

ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП

Идеята за обучение на деца с увреждания в обикновеното училище започва да занимава специалистите 70 години след възникване на специалните училища .За инициатор на това, което днес наричаме интегрирано обучение се счита австро-унгарски педагог на зрително затруднените Йохан Клайне. През 1839 г. той публикува „Ръководство за обучение на слепи деца от най-ранно детство, вкъщи и местното училище”.eds006
Интегрираното обучение се дефинира като ’’ съвместно обучение на деца със специални педагогически потрeбности и здрави деца в обикновеното училище чрез квалифицирано подпомагане от специален учител’’ За да е налице интегрираното обучение, детето трябва да прекарва най – малко 50% от учебното време в обикновената класна стая.
Съществуват около двадесет модела за интегрирано обучение.
Модел на тотално интегриране- заражда се в САЩ Той предвижда обучение в масовото училище още от първи клас.
Модел на частична интеграция:-предвижда детето със СОП да получи възможността да посещава масово училище един ден седмично или две-три занятия в рамките на една седмица. От този модел могат да се възползват деца с емоционални разтройства, с интелектуална недостатъчност и със синдром на Даун.
През 2002година у нас се тръгва към интегрирано обучение и законодателно се решава този въпрос със ЗНП , последвалите промени в него и Правилниците към него.
Според член 27, децата със специални образователни потребности или хронични заболявания се обучават интегрирано в масовите училища.Задължение на училищата е да приемат такива деца. Едва когато “всички други възможности за обучение и възпитание в държавните и общинските училища са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или настойниците”, децата със специални образователни потребности могат да постъпят в специални училища
В Правилника за прилагане на ЗНП от 2003 година се уточнява, че “в държавните и общинските училища се приемат в паралелка до 5 ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните училища и професионалните гимназии – и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”(чл.50, т. 6).•
(7) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Извън случаите на ал. 6 в държавните и общинските училища може да се осигури интегрирано обучение в паралелка до 2 ученика със специални образователни потребности по предложение на екипа по чл. 6а.
Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета (приет с Решение № 894 от 22 декември 2003 г. на Министерския съвет)има за цел: поетапно въвеждане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
Ето,колеги и родители,…..започнало е интегрираното обучение…….
Защо пиша това?Защото самата аз исках да обясня на себе си какви са тези промени……
Всичко е добре написано,но през цялото време докато четях правилници и закони…срещах:,,изразено желание на родителите “Как да се справи масовият учител,ако родителите не признават проблема и липсва подкрепата на ресурсен учител…….Организацията на учебната работа-класно-урочната система ,както и учебният материал в масовото училище са създавани,когато особеностите на съвременните деца,родители,обществени условия са били други……

А сега ни очаква и Законът ,който ще въведе новите правила за училището и всички ние трябва да ги съблюдаваме…..

 

eds006

Успех на всички!

/по материали от закон,правилници,масов печат…..споделен опит на родители с деца СОП и на други родители,лична практика/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+