Входн нива-това научих във 2 клас по МАТЕМАТИКА

imagesU444ITELKA1111111111111113Спомняте ли си това ???Тук в кратък вид са показани основните знания ,които трябва да сме разбрали и запомнили по математика от 2 клас.
СЪБИРАНЕ :събираемо + събираемо = сбор 3+ 5 = 8
НЕИЗВЕСТНО СЪБИРАЕМО намираме ,като от сбора извадим известното събираемо:
х + 5 = 8 х = 8 – 5 х = 3 Проверка : 3 + 5 = 8
ИЗВАЖДАНЕ :умаляемо – умалител = разлика 10 – 4 = 6 .Неизвестно умаляемо намираме ,като съберем умалителя с разликата:
х – 4 = 6 х = 4 + 6 х = 10 Заместваме 10 – 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител намираме ,като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 – х = 6 х = 10 – 6 х = 4 Заместваме 10 – 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
УМНОЖЕНИЕ :множител . множител = произведение 7 . 8 = 56
НЕИЗВЕСТЕН МНОЖИТЕЛ намираме ,като разделим произведението на другия множител:
х . 7 = 56 х = 56 : 7 х = 8 Заместваме 8 . 7 = 56……
ДЕЛЕНИЕ :делимо : делител = частно 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестно делимо намираме ,като УМНОЖИМ делителя с частното:
х : 3 = 7 х = 7 . 3 х = 21 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестен делител намираме ,като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
21 : х = 7 х = 21 : 7 х = 3 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Разбирате , че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !
ЧЕТНИ ЧИСЛА: 0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички , които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ ЧИСЛА : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9
ЗАДАЧИ СЪС СКОБИ:Първо извършваме действието в скобите, а останалите знаци и числа извън тях преписваме!
(7.2)+22= 14 + 22= 36 24+(8.2)= 24 + 16 = 40
ЗАДАЧИ БЕЗ СКОБИ – РЕД НА ДЕЙСТВИЯТА:Първо извършваме действията умножение и деление, а след това действията събиране и изваждане
8.3 + 32 = 24 + 32 = 56
63 -36:6 = 63 – 6 = 57
78– 7 . 3 + 25: 5 = 78 – 21 + 5 = 78 – 26 =52
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части : ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста , за да отделим двете части.
След това правим : чертеж ,схема , таблица , съкратен запис на условието и
да решим задачата , но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !
Думите в текстови задачи:
с повече-събираме
с по-малко-изваждаме
пъти повече-умножаваме
пъти по-малко -делим
Думичката ,,които” обръща действието

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :
КВАДРАТ – равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме ,като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4 .
ОБ.= а . 4
ПРАВОЪГЪЛНИК – две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме ,като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ . Об. = а . 2 + в . 2
ТРИЪГЪЛНИК :Според дължините на страните му – РАВНОСТРАНЕН Об.=а.3
РАВНОБЕДРЕН Об. = а.2 + б и РАЗНОСТРАНЕН Об. = а + б + с
МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути
1 денонощие = 24 часа , 1 седмица = 7 денонощия
1 година = 12 месеца = 365/366 дни

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+