Какво е СОП?

08ca7d9da4ecb2c0707376f33f70ab22_bigКакво е СОП?
Не съм лекар,но ми беше нужна информация-какво е хронично заболяване и доказан СОП…Има ли разлика между тях…..
Като разрових статии,сайтове,правилници….Вижте какво се получи…
Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката.
СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
• Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
• Физически увреждания
• Умствена изостаналост
• Езикови-говорни нарушения
• Специфични обучителни трудности
• Емоционални или поведенчески
• Нарушения на общуването и комуникацията
• Множество увреждания
• Хронични заболявания, които водят до СОП:
Хроничните заболявания сa незаразни болести , състояния или заболявания на организма, които протичат за дълъг период от време и прогресират бавно.
Характерно за хроничните заболявания е, че болните се нуждаят от постоянни медицински грижи
Соматични заболявания– ортопедични, сърдечни, ендокринни, ревматични , онкохематологични и др.
Неврологични заболявания-наследствени и дегенеративни болести на централната и периферна нервна система.
Интегрирано обучение на деца със СОП е такова обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално–битови условия, индивидуалните образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала
Кои са институциите в страната, ангажирани с интегрирането на деца със СОП?
• МОН
• РИО в съответната област
• Детските градини и училищата в съответната област-пряко ангажирани в този процес……..
• Ресурсен център-там са специалистите за работа с такива деца .Тези учители имат специализирана подготовка…..

Успех на всички !

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+