Допълнителна лятна работа-да или не?!….

Rest-Relaxation

Допълнителна лятна работа.
Това е задължение на учителите ,което идва от
ППЗНП Раздел VI Завършване на клас чл. 112, (1) и (2)
Tам се казва,че ако учениците от I клас не са усвоили учебното съдържание, а ученици от II до IV клас включително имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, НЕ ПОВТАРЯТ КЛАСА, но за тях се се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.
Кое определя децата,подлежащи на лятна работа?
-резултати изходни нива
-текущите оценки
За първи клас-най-вече личното наблюдение и преценка на класния ръководител за степен на усвоеност на учебния материал…
Кой нарежда провеждането на лятната работа-законът го казва-Директор .след подадена информация от класния ръководител към главните учители.
Организация-този момент се урежда по преценка на методическо обединение,главен учител и класен ръководител ,защото тази работа е по-специална,с конкретни цели и подход на работа.Точно този момент трябва добре да е планиран и организиран ,за да се постигнат конкретни резултати.Иначе-няма смисъл…….това ще е изгубено за всички време…
Лично за мен допълнителната работа е полезна за ученици ,завършили 1 клас.
Какво ми се случи:В класа имах 2 дечица със сериозни обучителни затруднения.Много се старах.Децата идваха на работа в допълнителния час-след часовете през учебната година.Когато работех само с тях-нещата при двете деца не вървяха.Споделих с родител и психолог.Децата останаха за лятна работа.И точно тази работа изясни и доказа причините.Едното дете сега е доказано със СОП,а за другото-липса на мотивация/тръгнало 6годишно в 1 клас/ и липса на сериозен родителски контрол…..Съзнателно не разказвам подробности……Пътят е труден……изисква много търпение,последователност и предварително определена ясна цел….
Всичко,което правим обаче ,дори и в полза на децата,ако родителите не желаят да подкрепят-учителят няма механизъм , с който да промени родителското мнение….

Лятната работа не е приятна ,защото всички колеги са достатъчно уморени от целогодишния си учебно възпитателен труд и често в класове с изключително разнородни по характер и възможности ученици…Практиката ни доказа , че ползата от допълнителна работа е много малка……често децата,които имат нужда от помощ са със сериозни затруднения от различен тип и имат нужда от специализрана подкрепа в учебния процес…..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+