Годишни оценки-Тема на месец-МАЙ

Оценката е цифрово изражение на обем от знания ,които е придобил ученикът по даден 108635учебен предмет в училище.Степента на усвоеност на тези знания се определя по дадени критерии,изготвени на база изискванията за покриване на определена степен от знания по дадения учебен материал……И така-учителите не си измислят оценката…
Наредба за система на оценяване нарежда на учителите  как точно да правят това..
По силата на тази ,,наредба трябва учителят да :
1.Прави самостоятелни работи-наречени,,входни и изходни нива”
2.Да прави-текущи изпитвания.Броят на текущите изпитвания ,определения минимум за срок,е според броя на часовете ,изучавани по съответния предмет през срока.
Текущите изпитвания са:
а/ устни изпитвания – индивидуални или групови./по преценка на преподавателя/
б/ писмени-контролна работа
За ученици от начален курс класни работи не се провежда .
Контролните  се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните  , като уведомява учениците за направените изводи.
За графика на контролни работи учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители- родителите.
Оценките се вписват в училищната документация-бележник на ученика и дневник на класа.
Цифровата оценка в начален курс е цяло число.
За учениците от 1 клас няма оценки.
В начален курс учениците завършват с годишни оценки по всички учебни предмети.
Оценяването на малките ученици обаче е ,,деликатен ” момент, поради крехкото психически състояние на децата.Ето защо началните учители вземат това под внимание и в името на психическото здраве на децата оценките ,особено в 2 и 3 клас са в повечето случаи ,,поощрителни”,за да се даде възможност на децата да осмислят работата си в училище ,да преценят възможностите си и да бъдат добре мотивирани за учебен труд.
Предстои реформа в образованието ,която ще засегне и оценяването……
Периодите в училище ,когато не е имало оценки /имало е такива моменти /са доказвали
едно/-демотивация дори и у бързоуспяващите /,,силните ” в ученето/ученици …..
Но оценка за учениците трябва да има,така както има заплащане на възрастните за свършена от тях работа……
А за родителите-оценката показва,макар и субективна понякога,доколко е учило RODITELI I U`ITELдетето….колко се е трудило….колко е постоянно в работата си …И ако следите внимателно учебната работа на своето дете, а нещо в поставените оценки не и харесва….отидете при оценяващия учител….Поговорете…Чуйте какво ще Ви каже той…..Така ще изгладите недоразуменията,ще изясните неточностите….ще намерите по-добри решения за проблема,ако се е породил такъв………..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+