Междинна диагностика -ЧО-3 клас

images (1)Един тест на хартиен носител, който можете бързо да прехвърлите в Гугъл.
С въпросите по него се проверяват знанията на учениците от 3 клас, по материал, изучаван по Човекът и обществото.


Междинна диагностика / име………………………………………………………………/
Прочети внимателно всяка от задачите и отговори на въпросите като оградиш с кръгче само правилния отговор.
/ 0,5т/1. Съвкупност от всички земни форми наричаме:
а/ релеф б/ географска карта в/ природа
/ 0,5 /2. Връх на планина е:
а/ наклонена земна повърхност б/ най-високата част на билото в/ най-високата част на планината
 /0,5 / 3. Кое е излишно?/подчертайте/
Рила Пирин Родопи Стара планина Добруджа

/ 2т /4. Свържи:

Стара планина Задбалкански котловини

Карловско и Казанлъшко поле ,,житница“

Добруджа най-висока планина

Рила най-дълга планина

/ 1,5т/5. Довършете изречението:
Във Витоша се намират прочутите каменни реки, наречени…………………………………
Най-големите природни богатства на Витоша и Стара планина са…………………………………..
Стара планина е граница между………………………………………………
/1,5/6.Довършете изреченията:
По река………………………..плават много кораби.
Най-дългата и пълноводна родопска река е……………………………………
Най-дългата река на Балканския полуостров е ……………
/ 1т /7. Подредете думите в изречение:

слой, вещества, наричаме, земен, хранителни, почви, с , повърхностния, обогатен

……. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
/0,5/8. Кой град не трябва да бъде записан в тази група? / подчертайте /
а / София б/ Карлово в/ Казанлък

/1т /9. Коя равнинна форма на България съм АЗ
,, Простирам се в Южна България . Между планините Родопи и Средна гора . През мен преминава река Марица. Тя ме напоява и в моите земи се отглеждат най-вкусните български зеленчуци, ориз, памук…“

/ 2т/ 10. Запишете имена на градове, които са разположени по Черноморското крайбрежие.

1………………………………. 2……………………………………..

/ 1т / 11. Коя двойка планина-връх е грешна?
Родопи – връх Голям Перелик , Рила – връх Ботев , Пирин – връх Вихрен
/ 4т /12. Попълнете текста:
В Дунавската равнина се намира……………………….. на България.
Столицата на България се намира в……………………………………….. поле.
Най-дългата планина в България е …………………………………. Нейният най-висок връх е …………………………..
Най-обширната планина в България е …………………………………………………… Нейният най-висок връх е ……………………………………………..
/ 1т /13. Къде в България единствено могат да се видят пеликани?
/1 /14. Довършете изреченията, като назовете машините, които се използват при съответните дейности.
В животновъдните ферми се използват……………………………………………………………………..
При обработване на земята се използват……………………………………………….
/ 1т /15.Запишете трудови дейности, които са свързани с отдиха
………………………………………………………………………………………………………………….
/1т /16. Запишете източници на замърсяване на почвата.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Учител: Родител: …………………………………..

 

20 т

до 8 т- среден

9-14 т- добър

15-18 т- много добър

19-20 т – отличенСподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+