План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера.

logo--bgПланът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) очертава визията на Европейската комисия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа. В него се призовава за действия за по-тясно сътрудничество на европейско равнище за:

 • извличане на поуки от кризата с COVID-19, по време на която технологиите се използват в мащаб, невиждан досега в образованието и обучението
 • приспособяване на системите за образование и обучение към цифровата ера

Между юни и септември 2020 г. се проведе открита обществена консултация относно новия план за действие.

Новият план за действие има два стратегически приоритета

1. Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование

За това е необходимо:

 • инфраструктура, свързаност и цифрово оборудване
 • ефективно планиране и развитие на цифровия капацитет, включително съвременни организационни способности
 • компетентни и уверени в областта на цифровите технологии учители и персонал за образование и обучение
 • висококачествено учебно съдържание, удобни за използване инструменти и сигурни платформи, които зачитат неприкосновеността на личния живот и етичните стандарти

Какво ще направи Комисията

 • ще започне стратегически диалог с държавите от ЕС с цел подготовка на предложение за препоръка на Съвета относно факторите, благоприятстващи успешното въвеждане на цифрово образование до 2022 г.
 • ще предложи препоръка на Съвета относно онлайн и дистанционното обучение за начално и средно образование. Фокусът следва да бъде насочен към общо за целия ЕС разбиране как обучението от разстояние, онлайн и смесеното обучение да станат ефективни, приобщаващи и ангажиращи до края на 2021 г.
 • ще разработи европейска рамка за съдържание, предназначена за цифровото образование, която ще се основава на европейското културно и творческо многообразие, и ще започне проучване за осъществимост относно възможна европейска платформа за обмен на сертифицирани онлайн ресурси и свързване със съществуващите образователни платформи
 • ще подкрепи гигабитовата свързаност на училищата, както и свързаността в училищата, ще проведе кампания за осведоменост Connectivity4Schools относно възможностите за финансиране и ще насърчава държавите членки да се възползват максимално от подкрепата на ЕС по отношение на достъпа до интернет, закупуването на цифрово оборудване, приложенията и платформите за електронно обучение
 • ще окаже подкрепа за плановете за цифрова трансформация на всички равнища на образованието и обучението чрез проекти за сътрудничество по програма „Еразъм“ ще подкрепи цифровата педагогика и експертните знания при използването на цифрови инструменти за учители чрез академиите за учители по „Еразъм“ и ще стартира онлайн инструмент за самооценка за учители — SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) за учители
 • ще разработва етични насоки относно изкуствения интелект (ИИ) и използването на данни в преподаването и обучението на преподавателите и ще подкрепя научните изследвания и иновациите по програма „Хоризонт Европа“ в тази област

2. Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация

За това е необходимо:

 • основни цифрови умения и компетентности от ранна възраст
  • цифрова грамотност, включително борба с дезинформацията
  • компютърно образование
  • добро познаване и разбиране на технологиите с интензивно използване на данни, като например изкуствения интелект
 • задълбочени цифрови умения, които осигуряват повече специалисти в областта на цифровите технологии, и гаранции, че момичетата и младите жени са равностойно представени в обучението и работата в областта на цифровите технологии

Какво ще направи Комисията

 • ще разработи общи насоки за учителите и образователния персонал с цел насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение. Работа с гражданското общество, европейските технологични дружества и интернет операторите, излъчващите оператори, журналистите, Групата за медийна грамотност, Европейската обсерватория за цифрови медии, националните органи, родителите, учащите и младите хора
 • ще актуализира Европейска рамка за цифрова компетентност ,  в която да бъдат включени изкуственият интелект и уменията, свързани с данните, и ще подкрепи разработването на учебни ресурси за изкуствения интелект за училищата, организациите в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и другите доставчици на образование
 • ще създаде Европейски сертификат за цифрови умения (ЕСЦУ), който може да бъде признат и приет от правителствата, работодателите и други заинтересовани страни в цяла Европа
 • ще предложи препоръка на Съвета относно подобряването на предоставянето на цифрови умения в областта на образованието и обучението. Това ще включва използване на инструменти на ЕС за инвестиране в професионалното развитие на учителите, споделяне на най-добри практики относно методите на обучение във висококачественото компютърно образование и работа с промишлеността за установяване и актуализиране на необходимите умения при възникването им
 • ще насърчава по-голямо участие вМеждународно проучване на компщтърната и информационна грамотност, за което се събират транснационални данни за цифровите умения на учениците, и ще въведе цел на равнище ЕС за цифровата компетентност на учениците — до 2030 г. делът на учениците на възраст 13—14 години, които имат ниска компютърна и информационна грамотност, да се намали под 15 %
 • ще насочи развитието на напреднали цифрови умения чрез етапи като разширяване на обхвата на стажовете в рамките на програма ,,Цифрова възможност” с възможността в тях да участват и учащи и чираци от ПОО, както и предлагане на възможности за професионално развитие на учители, обучаващи и друг образователен персонал в училищата
 • ще насърчи участието на жените в образованието и кариерите в сферата на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), заедно сЕвропейска институция за иновации и възможност и ще подкрепи коалиция НТМИ на ЕС за разработване на учебни програми за висше образование, които да привличат жените към инженерство и ИКТ въз основа на подхода НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика)

Защо са необходими действия

 • много домакинства с ниски доходи нямат достъп до компютри, а широколентовият достъп в ЕС варира значително в зависимост от доходите на домакинствата (Евростат 2019)
 • повече от 1 на всеки 5 млади хора в ЕС не успяват да постигнат основно ниво на цифрови уменияпроучване на ОИСР от 2018 г.показва, че по-малко от 40 % от преподавателите се чувстват готови да използват цифрови технологии в преподаването, като има големи различия в рамките на ЕС
 • кризата с COVID-19 води до безпрецедентен преход към онлайн обучение и използване на цифрови технологии

Резултати от обществената консултация през 2020 г.

 • почти 60 % от анкетираните не са използвали дистанционно и онлайн обучение преди кризата
 • 95 % считат, че кризата с COVID-19 е направила безвъзвратен начина, по който технологиите се използват в образованието и обучението
 • респондентите заявяват, че ресурсите и съдържанието за онлайн обучение трябва да бъдат по-подходящи, интерактивни и лесни за използване
 • над 60 % смятат, че са подобрили цифровите си умения по време на кризата, а над 50 % от анкетираните искат да направят повече

Укрепване на сътрудничеството и обмена в областта на цифровото образование на равнище ЕС

ЕС може да играе по-активна роля в

 • идентифицирането, обмена и по-широкото използване на добрите практики
 • подкрепата за държавите членки и сектора на образованието и обучението с инструменти, рамки, насоки, технически експертен опит и научни изследвания
 • укрепването на сътрудничеството между всички заинтересовани страни

чрез създаване на нов европейски център за цифрово образование с цел

 • свързване на националните и регионалните инициативи и участници в областта на цифровото образование
 • подкрепа за междусекторното сътрудничество и новите модели за обмен на цифрово учебно съдържание, като се разглеждат въпроси като общи стандарти, оперативна съвместимост, достъпност и осигуряване на качество.

Центърът ще служи като мозъчен тръст в подкрепа на разработването на политики и практики и ще наблюдава развитието на цифровото образование в Европа, включително изпълнението на новия план за действие в областта на цифровото образование. Той също така ще подкрепя ориентирани към потребителите иновации и ангажираност чрезхакатони в областта на цифровото обеазование

Предишна работа в областта на цифровото образование

Планът за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. се основава на плана за действие за периода 2018—2020 г., в който бяха включени следните приоритетни области:

 1. по-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене
 2. развитие на цифровите компетентности и умения
 3. подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане
 


материал от : Официален уебсайт на Европейския съюз

 лили-Планът вече е в действие

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+