Иновативност в клас

imagesОрганизираният личностно- ориентиран образователен процес е свързан с промяната на ролите учител -ученик, превръщане на ученика в активен участник в учебния процес и поставянето му в центъра на образователното взаимодействие.

За неговото постигане е необходимо да се прилагат иновативни методи на преподаване:

групова работа, проектно-ориентирано обучение, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, мозайка, светофар, светкавица, лавина, игрови метод, мозъчна атака, кооперативно учене, проектно учене с участие на родители, работа по центрове, обсъждане, и др.

Използването на образователни платформи като Learning Apps, Кhan Аcademy, образователния софтуер Envision и Jumpido и др.ще доведе до активизиране на по-пасивните ученици. Прилагането на новите методи на обучение събуди  лидерски умения, умения да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси.

Използването на електронни тестове, интерактивни презентации, дидактични електронни игри ще направи часовете от задължителната общообразователна подготовка забавни, динамични, емоционални и интерактивни. Те ще засилят интереса на ученика към учебната дейност.

Адаптирането на обучението към индивидуалните възможности на учениците ще се осъществи и чрез използване на интернет базирани средства.

Ежегодно знанията и уменията на учениците ще бъдат измервани чрез входяща и изходяща диагностика в съответния клас; НВО-ІV клас, анкети с ученици и родители; участие в общински, регионални и национални олимпиади, състезания, конкурси.

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Очакваме като допълнителен ефект и добавена стойност на иновативните елементи повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Всички тези красиви цели могaт дa се случат, ако има добра материална база в училище, нормална административна и социална натовареност на учителите, ученици, които знаят, че класната стая е едно място на обществото, където те живят заедно и се развиват според своите възможности и лични и смейни образователни желания.

Иначе иновативното обучение остава на хартия… и хубав сън от бъдещето.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+